องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.4. Wireless Mouse

1.1.2. แป้นพิมพ์

1.1.2.1. แป้นพิมพ์มาตรฐาน

1.1.2.2. แป้นพิมพ์ปุ่มพิเศษ

1.1.2.3. แป้นพิมพ์ไร้สาย

1.1.2.4. แป้นพิมพ์ระบบความปลอดภัยสูง

1.1.2.5. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา

1.1.3. กล้องติจิตอล

1.1.3.1. กล้องคอมแพค (Compact)

1.1.3.2. กล้อง DSLR

1.1.3.3. กล้อง DSLR

1.1.3.4. กล้อง Mirrorless

1.1.4. สแกนเนอร์

1.1.4.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.4.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

1.1.4.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.1.5. ไมโครโฟน

1.1.5.1. ไมโครโฟนแบบไดนามิกมูฟวิ่งคอล์ย

1.1.5.2. ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์

1.1.5.3. ไมโครโฟนแบบไร้สาย

1.1.6. จอสัมผัส

1.1.6.1. Resistive

1.1.6.2. Capacitive

1.1.6.3. Acousttic wave

1.1.6.4. Infared

1.1.7. จอยสติ๊ก

1.1.7.1. แบบเล่นเกมทั่วไป

1.1.7.2. แบบเล่นเกมแข่งรถ

1.1.7.3. แบบเล่นเกมเครื่องบิน

1.1.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.1.8.1. เครืองอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัส

1.1.8.2. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส

1.1.8.3. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเคลื่อนย้ายได้

1.1.8.4. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่

1.1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่วยประมวลข้อมูล

1.2.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

1.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

1.3. หน่วยแสดงข้อมูล

1.3.1. แสดงผลชั่วคราว

1.3.2. แสดงผลถาวร

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

1.4.2. หน่วยความจำรอง (Second Memory)

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. สื่อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก ( Magnetic Disk device )

1.5.2. สื่อเก็บข้อมูลแสง ( Optical Storage Device )

1.5.3. สื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ ( Other Storage Device )

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. Unix

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.2.2. ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี

2.2.3. ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง

2.2.4. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.2.5. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.2.6. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ด้านการประมวลคำ

2.3.2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือตารางทำงาน

2.3.3. ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

2.3.4. ด้านกราฟิกและนำเสนอข้อมูล

2.3.5. ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล

2.3.6. ด้านการพิมพ์ตั้งโต๊ะ

2.3.7. ด้านการลงทุนและจัดการการเงิน

2.3.8. ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

2.3.9. ด้านการจำลอง เกม และการตัดสินใจ

3. บุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2. โปรแกรมเมอร์

3.3. ผู้ใช้ User

3.4. ผู้ปฏิบัติ Operator

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.6. ผู้จัดระบบ