องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร

1.1. หมายถึง คนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หรือควบคุมให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่น อาจจะประกอบด้วยคนเพียงคนเดียวหรือหลายคนช่วยกันรับผิดชอบ โครงสร้างของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

1.1.1. 1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

1.1.2. 2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

1.1.3. 3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

1.2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

1.2.1. 1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์

1.2.2. 2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน

1.2.3. 3. โปรแกรมเมอร์

1.2.4. 4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2.5. 5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล

1.3. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์

1.3.1. 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1.3.2. 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

1.3.2.1. 2.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.3.2.2. 2.2 ผู้บริหารฐานข้อมูล

1.3.2.3. 2.3 นักพัฒนาโปรแกรมระบบ

1.3.2.4. 2.4 นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

1.3.3. 3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์

1.3.4. 4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1.3.4.1. Supporter

1.3.4.2. Programmer

1.3.4.3. System Analysis)

1.3.4.4. System Manager

2. ซอฟด์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linlx

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟด์แวร์ประยุกต์

2.2.1. Operating System

2.2.2. Utility Program

2.2.3. Device Driver

2.2.4. Language Translator

2.2.5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.2.5.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.5.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. เมาส์

3.1.1.1. Mechanical

3.1.1.2. Optical

3.1.1.3. Wireless Mouse

3.1.1.4. ประเภทย่อยๆ

3.1.1.4.1. Serial Mouse

3.1.1.4.2. PS/2 Mouse

3.1.1.4.3. Track ball

3.1.1.4.4. Infrarade Mouse

3.1.1.4.5. Joy stick

3.1.1.4.6. USB Mouse

3.1.1.4.7. Glide point

3.1.2. คีย์บอร์ด

3.1.2.1. desktop keyboard

3.1.2.2. desktop keyboard with hot key

3.1.2.3. wireless keyboard

3.1.2.4. security keyboard

3.1.2.5. notebook keyboard

3.1.3. กล้องดิจิตอล

3.1.3.1. Compact

3.1.3.2. Mirrorless

3.1.3.3. DSLR

3.1.3.4. DSLR-Like

3.1.3.5. Modular Camera

3.1.3.6. Range Finder

3.1.3.7. Medium Format

3.1.4. สแกนเนอร์

3.1.4.1. Hand-Held Scanner

3.1.4.2. Sheet-Fed Scanner

3.1.4.3. Flatbed Scanner

3.1.5. ไมโครโฟน

3.1.5.1. Cabon mic

3.1.5.2. Crystal mic

3.1.5.3. Ceramic mic

3.1.5.4. Condenser mic

3.1.5.5. Dynamic mic

3.1.5.6. Ribbon mic

3.1.6. จอสัมพัส

3.1.6.1. Resistive

3.1.6.2. Capacitive

3.1.6.3. Acousttic wave

3.1.6.4. Infared

3.1.7. จอยสติ๊ก

3.1.7.1. The Simplest System: Design

3.1.7.2. The Simplest System: Communication

3.1.7.3. Conventional Analog: Design

3.1.7.4. Conventional Analog: Into Digital

3.1.7.5. Force Feedback

3.1.8. เครื่องสแกนบาร์โค้ด

3.1.8.1. Pen Type Scanner

3.1.8.2. CCD readers

3.1.8.3. Laser readers

3.1.8.4. Imaging Scanner

3.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

3.3. หน่วยแสดงข้อมูล

3.4. หน่วยความจำ

3.5. หน่วยสำรองความจำ