Nguyễn Trãi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nguyễn Trãi by Mind Map: Nguyễn Trãi

1. -Năm 1400, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh, hai cha con cùng ra làm quan cho nhà Hồ.

2. -Năm 1442, Nguyễn Trãi mắc oan án Lệ Chi Viên, bị tru di tam tộc.

3. Cuộc đời

3.1. -Năm 1407, giặc Minh cướp nước ta, Nguyễn Phi Khanh bị bắt đưa sang Trung Quốc, ghi sâu lời dặn của cha, Nguyễn Trãi tham gia nghĩa quân Lam Sơn.

3.2. -Cuối năm 1427 đầu năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo”.

3.3. -Năm 1439, triều đình ngày càng rối ren, gian thần lộng hành, trung thần bị sát hại, Nguyễn Trãi xin về ở ẩn tại Côn Sơn.

3.4. -Năm 1440, Nguyễn Trãi được Lê Thái Tông mời ra giúp nước. Ông lại hăng hái nhiệt tình phò vua giúp nước cứu đời.

3.5. -Năm 1464, Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi.

4. Sự nghiệp văn chương

4.1. Văn chính luận

4.1.1. Quân trung từ mệnh tập

4.1.2. Bình Ngô đại cáo

4.2. Lịch sử

4.2.1. Lam Sơn thực lục

4.2.2. Vĩnh Lăng thần đạo bi

4.3. Địa lý

4.3.1. Dự địa chí

4.4. Thơ phú

4.4.1. Ức Trai thi tập

4.4.2. Quốc âm thi tập

4.4.3. Chí Linh sơn phú

4.4.4. Băng Hồ di sự lục

4.4.5. Sách Luật thư