องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาดแวร์

1.1. หน่วยประมวลผล

1.1.1. CPU

1.2. หน่วยรับข้อมูล

1.2.1. คีร์บอด

1.2.2. เม้าส์

1.2.3. สแกนเนอร์

1.2.4. วีดีโอคาเมรา

1.2.5. ไมโครโฟน

1.3. หน่วยเก็บข้อมูล

1.3.1. แผ่นบันทึก

1.3.2. แฟรชไดร์

1.4. หน่วยแสดงผล

1.4.1. จอภาพ

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.1.3. ติลิตี้ โปรแกรม

2.1.4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

3. บุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2. โปรแกรมเมอร์

3.3. ผู้ใช้ ( User )

3.4. ผู้ปฏิบัติการ

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.6. ผู้จัดการระบบ