องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยประมวลผล

1.3. หน่วยแสดงผล

1.4. หน่วยความจำ

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software)

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

3. บุคลากร

3.1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

3.2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

3.3. ผู้ปฏิบัติการ (Operator )

3.4. ผู้บริหารฐานข้อมูล ( Database Administrator : DBA )

3.5. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.6. ผู้ใช้ (User)