องศ์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องศ์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องศ์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. อาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยแสดงผล

1.3. หน่วยความจำ

1.4. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5. หน่วยประมวล

2. บุคลากร

2.1. ประเภทของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (PEOPLEWARE)

2.1.1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

2.1.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

2.1.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

2.2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.2.1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager)

2.2.2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน (System Analyst หรือ SA)

2.2.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

2.2.4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)

2.2.5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator)

2.3. พนักงานปฏิบัติการ อาจแบ่งประเภทของบุคลากรคอมพิวเตอร์เป็นระดับต่างๆได้ 4 ระดับดังนี้

2.3.1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

2.3.2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

2.3.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

2.3.4. ผู้ใช้ (User)

3. ซอฟด์แวร์

3.1. ประเภทของซอฟต์แวร

3.1.1. ซอฟต์แวรระบบ

3.1.1.1. ระบบปฏิบัติการ

3.1.1.2. ตัวแปลภาษา

3.1.2. ซอฟต์แวรประยุกต์

3.1.2.1. สำเร็จ

3.1.2.2. เฉพาะ