องค์ประกอบของระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบ

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. แป้นพิมพ์

1.1.1.1. ไร้สาย

1.1.1.2. เสมือน

1.1.1.3. USB

1.1.2. เมาส์

1.1.2.1. ลูกกลิ้ง

1.1.2.2. แสง

1.1.3. ไมโครโฟน

1.1.4. Scanner

1.1.5. Barcode Reader

1.1.6. Mouse Pen

1.1.7. Touch Screen

1.1.8. เครื่องตรวดข้อสอบ

1.2. หน่วยแสดงผล

1.2.1. จอภาพ

1.2.2. เครื่องพิมพ์

1.2.3. ลำโพง

1.3. หน่วยประมวลผล

1.3.1. CPU

1.3.1.1. ALU

1.3.1.2. CLU

1.4. หน่วยความจำ

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2. บุคลากร

2.1. โครงสร้างของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.1.1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบงาน

2.1.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

2.1.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

2.2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.2.1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.2.2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน

2.2.3. โปรแกรมเมอร์

2.2.4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2.5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. โปรแกรมที่ทำงานทางด้านควบคุม

3.1.2. ระบบปฏิบัติการของไมโครคอมพิวเตอร์

3.1.3. ระบบปฏิบัติการสามารถแบ่งออกตามลักษณะการทำงาน

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

3.2.3. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

3.2.4. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ

3.2.5. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

3.2.6. ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

3.2.7. ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร