องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit)

1.1.1. คีย์บอร์ด (Keyboard)

1.2. ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)

1.2.1. cpu

1.3. หน่วยเก็บข้อมูล ( Storage )

1.3.1. rom

1.3.2. ram

1.4. หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต ( Output Unit )

1.4.1. จอภาพ

2. บุคคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA )

2.2. โปรแกรมเมอร์ ( Programmer )

2.3. ผู้ใช้ ( User )

2.4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator )

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล ( Database Administrator : DBA )

2.6. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

3. ซอฟต์แวร์ ( Software )

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software )

3.1.1. ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบปฏิบัติการ (Operating System) (OS)

3.1.2. ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver Software)

3.1.3. ซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communications Software)

3.1.4. ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม (Program Development Software)

3.1.5. ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก (Utility Software)

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

3.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package)