องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกตื

2. บุคลากร

2.1. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.2. ผู้ใช้

2.3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.4. โปรแกรมเมอร์

2.5. ผู้ปฏิบัติการ

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. แป้นพิมพ์

3.1.2. เมาส์

3.1.3. Scanner

3.1.4. ไมโคโฟน

3.1.5. Mouse Pen

3.1.6. Touch Sreen

3.2. หน่วยประมวลผล

3.2.1. CPU

3.3. หน่วยแสดงผล

3.3.1. ลำโพง

3.3.2. จอภาพ

3.4. หน่วยความจำ

3.4.1. RAM

3.4.2. ROM

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

3.5.1. Floppy Disk

3.5.2. CD-ROM

3.5.3. Harddisk

3.5.4. DVD-ROM