องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.2. ยูทิลิตี้

1.1.3. ดีไวซ์ไดเวอร์

1.1.4. ตัวแปลภาษา

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

1.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2. บุคลากร

2.1. โครงสร้างของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.1.1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบงาน

2.1.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

2.1.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

2.2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.2.1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.2.2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน

2.2.3. โปรแกรมเมอร์

2.2.4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2.5. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. แป้นพิมพ์

3.1.2. เมาส์

3.1.3. ไมโครโฟน

3.1.4. Scanner

3.1.5. Barcode Reader

3.1.6. Mouse Pen

3.1.7. Touch Screen

3.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

3.2. หน่วยประมวล

3.2.1. Cpu

3.2.2. Plotter

3.3. หน่วยแสดงผล

3.3.1. ลำโพง

3.3.2. Printer

3.4. หน่วยความจำ

3.4.1. RAM

3.4.2. ROM

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

3.5.1. Floppy Disk

3.5.2. CD-ROM

3.5.3. Harddisk

3.5.4. DVD-ROM