องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ตแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยประมวลผล

1.3. หน่วยแสดงผล

1.4. หน่วยความจำ

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2. บุคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2. โปรแกรมเมอร์

2.3. ผู้ใช้ ( User )

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

3.1.2. ตัวแปลภาษา

3.1.3. ยูติลิตี้ โปรแกรม

3.1.4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

3.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

4. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล (Data)

4.2. สารสนเทศ (Information)