องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ

1.1.1. คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จักกันดีก็คือ DOS , Windows , Unix , Linux รวมทั้งโปรแกรมแปลคำสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เช่น ภาษา Basic , Fortran , Pascal , Cobol , C เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเช่น Norton’s Utilities ก็นับเป็นโปรแกรมสำหรับระบบด้วยเช่นกัน

1.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น

2. บุคคลกร

2.1. โครงสร้างของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.1.1. 1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบงาน

2.1.2. 2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

2.1.3. 3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

2.2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.2.1. 1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ( EDP Manager ) 2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน ( System Analyst หรือ SA ) 3. โปรแกรมเมอร์ ( Progammer ) 4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Computer Operator ) 5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล ( Data Entry Operator )

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. แป้พิมพ์

3.1.2. เมาส์

3.1.3. ไมโคโฟน

3.1.4. scanner

3.1.5. Bareaode readar

3.1.6. mouse pen

3.1.7. Toueh screen

3.1.8. เครื่องตรวจข้อมูล

3.2. หน่วยประมวล

3.2.1. cpu

3.2.2. pletter

3.3. หน่วยแสดงผล

3.3.1. ลำโพง

3.3.2. printer

3.4. หน่วยความจำ

3.4.1. Ram

3.4.2. Rom

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

3.5.1. Fioppy-Disk

3.5.2. CD-Rom

3.5.3. Harddish

3.5.4. DVD-Rom