องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ตแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. คีย์บอร์ด

1.2. หน่วยประมวลผล

1.2.1. CPU

1.3. หน่วยแสดงผล

1.3.1. จอภาพ

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. rom

1.4.2. ram

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. DVD

2. บุคลากร

2.1. ผู้จัดการระบบ

2.2. นักวิเคราะห์ระบบ

2.3. โปรแกรมเมอร์

2.4. ผู้ใช้

2.5. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรื

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ประยุกต์

3.2. สำเร็จรูป

3.3. ระบบ

3.3.1. ควบคุม

3.3.2. จัดการอุปกรณ์

3.3.3. พัฒนาโปรแกรม

3.3.4. อำนวยความสะดวก