มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ by Mind Map: มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่

1. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

1.1. หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต

1.1.1. พัฒนาการท่องเที่ยว(ปกติเเละ2ปีเทียบเข้าเรียน)

2. คณะวิทยาศาสตร์

2.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2.1.1. เคมี

2.1.2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.3. วิทยาการคอมพิวเตอร์

2.1.4. คณิตศาสตร์

3. คณะวิศวะกรรมเเละอุตสาหกรรมเกษตร

3.1. หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต

3.1.1. วิศวกรรมเกษตร

3.1.2. วิศวกรรมอาหาร

3.1.2.1. Project specifications

3.1.2.2. End User requirements

3.1.2.3. Action points sign-off

3.1.3. วัสดุศาสตร์(อุตสาหกรรมยาง)

3.1.3.1. Top Priorities

3.1.3.2. Medium Priorities

3.1.3.3. Low Priorities

3.1.4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีการอาหาร

4. คณะเศรษฐศาสตร์

4.1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ปกติเเละ2ปีเทียบเข้าเรียน)

4.1.1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

4.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

4.2.1. เศรษฐศาสตร์เกษตร

4.2.2. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4.3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

4.3.1. เศรษศาสตร์

5. คณะผลิตกรรมการเกษตร

5.1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

5.1.1. พืชศาสตร์(พืชสวน)

5.1.2. เกษตรศาสตร์(พืชไร่)

5.2. 2ปีเทียบเข้าเรียน

5.2.1. เกษตรศาสตร์(พืชไร่)

5.2.2. พืชศาสตร์(พืชสวนประดับ, พืชผัก, ไม้ผล)

5.2.3. ส่งเสริมการเกษตร

6. คณะบริหารธุรกิจ

6.1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปกติ และ 2 ปีเทียบเข้าเรียน)

6.1.1. การบัญชี

6.2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

6.2.1. การเงิน

6.2.2. บริหารธุกิจ

6.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

6.2.4. การจัดการทั่วไป

7. คณะศิลปศาสตร์

7.1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

7.1.1. นิเทศศาสตร์บูรณาการ

7.1.2. ภาษาอังกฤษ

8. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

8.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปกติ และ 2 ปีเทียบเข้าเรียน)

8.1.1. การประมง

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

9.1. หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศนบัณฑิต (ปกติ และ 2 ปีเทียบเข้าเรียน)

9.1.1. เทคโนโลยีภูมิทัศน์

9.2. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

9.2.1. ภูมิสถาปัตยกรรม