Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
feed by Mind Map: feed

1. đề bài

1.1. tiền

1.1.1. phân loại

1.1.1.1. Nộp tiền

1.1.1.2. Rút Tiền

1.1.2. lợi ích cho khách hàng

1.1.3. lợi ích cho cty

1.2. đăng ký spdv

1.2.1. phân loại

1.2.1.1. datafeed

1.2.1.2. D10

1.2.1.3. trustlink

1.2.1.4. gdkq

1.2.1.5. mở tài khoản

1.2.2. lợi ích cho khách hàng

1.2.3. lợi ích cho cty

1.3. khách hàng yêu cầu

1.4. giao dịch

1.4.1. phân loại

1.4.1.1. mua mã cổ phiếu

1.4.1.2. bán mã cổ phiếu

1.4.1.3. quản lý rủi ro khách hàng

1.4.2. lợi ích cho khách hàng

1.4.2.1. tránh mua mã đểu

1.4.2.2. tránh bán sớm

1.4.3. lợi ích cho công ty

1.5. thông tin cá nhân

1.5.1. sinh nhật

1.5.2. lợi ích cho khách hàng

1.5.3. lợi ích cho cty

1.6. hành vi khách hàng

1.6.1. quan tâm mã

1.7. danh mục cá nhân

1.7.1. sự kiện quyền

1.7.1.1. phân loại

1.7.1.1.1. đăng ký quyền mua

1.7.1.1.2. chia cổ tức

1.7.1.2. lợi ích cho khách hàng

1.7.1.2.1. không bị lỡ cơ hội

1.7.1.3. lợi ích cho cty

1.7.2. thông tin thị trường

1.7.2.1. ipo

1.7.2.2. mã danh mục giảm mạnh

1.8. error

1.9. nợ

1.9.1. chăm sóc

1.9.1.1. tư vấn tool

1.9.1.2. khuyến khích tái cơ cấu danh mục

1.9.1.3. tư vấn + chuẩn bị hồ sơ đảo nợ

1.9.1.4. hướng dẫn nộp tiền

1.9.2. lợi ích cho khách hàng

1.9.2.1. tránh bán xử lý

1.9.2.2. tránh thu lãi phạt

1.9.3. phân loại

1.9.3.1. call nợ tới hạn

1.9.3.2. margin rtt

1.9.4. lợi ích cho cty

2. Kênh phân phối

2.1. feed customer profile

2.2. trợ lý ảo trên bảng giá

3. Phương thức tối ưu feed

3.1. mục đích

3.1.1. Nhiều người đọc

3.1.2. Nhiều khách hàng được tương tác