Cuối TK XIX - đầu TK XX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cuối TK XIX - đầu TK XX by Mind Map: Cuối TK XIX - đầu TK XX

1. Xu hướng duy tân - Cải cách

1.1. Lãnh tụ: Phan Chu Trinh

1.2. Chủ trương

1.2.1. Vận động cải cách VH-XH

1.2.2. Động viên nhân dân

1.2.3. Đả kích phong kiến

1.2.4. Đề xướng tư tưởng dân chủ

1.2.5. Phản đối vũ trang, cầu ngoại viện

1.3. Kết quả

1.3.1. Thất bại

1.3.2. Thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân VN

2. Xu hướng vũ lực - Bạo động

2.1. Lãnh tụ: Phan Bội Châu

2.2. Chủ trương: dùng biện pháp bạo động đánh đuổi thực dân Pháp

2.3. Kết quả

2.3.1. Đều thất bại

2.3.2. Chịu ảnh hưởng tháng 10 Nga

3. Các tổ chức đảng phái

3.1. Vai trò

3.1.1. Thúc đẩy phong trào yêu nước chống Pháp

3.2. Đảng phái chính

3.2.1. Tân Việt cách mạng đảng

3.2.1.1. Ra đời: 1925

3.2.1.2. Khuynh hướng

3.2.1.2.1. Tư tưởng cách mạng vô sản

3.2.1.2.2. Tư tưởng cải lương

3.2.2. Việt Nam quốc dân đảng

3.2.2.1. Ra đời: 12/1927

3.2.2.2. Khuynh hướng

3.2.2.2.1. Dân chủ tư sản

4. Kết quả

4.1. Mục tiêu

4.1.1. Dành độc lập cho dân tộc

4.2. Đều thất bại

4.3. Thành tựu

4.3.1. Tiếp nối truyền thống yêu nước dân tộc

4.3.2. Tiếp nhận chủ nghĩa Mác- LêNin, quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc

4.3.3. Chứng minh con đường cũ: đã bế tắc

4.3.3.1. Hệ tư tưởng phong kiến

4.3.3.2. Hệ tư tưởng tư sản