Các nước Đông Nam Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các nước Đông Nam Á by Mind Map: Các nước Đông Nam Á

1. Thành viên

1.1. Thái Lan

1.2. Indonesia

1.3. Malaysia

1.4. Phillipines

1.5. Singapore

1.6. Brunei

1.7. Việt Nam

1.8. Lào

1.9. Myanmar

1.10. Campuchia

1.11. Quan sát viên : Đông Timo

2. Tình hình

2.1. Đều giành độc lập

2.2. Không ổn định

2.3. Kinh tế phát triển

3. Thơi cơ và thách thức

3.1. Thời cơ

3.1.1. Áp dụng KHKT

3.1.2. Tiếp thu cái hay của nước khác

3.1.3. Phát triển kinh tế

3.2. Thách thức

3.2.1. Dễ bị "hòa tan"

3.2.2. Cạnh tranh khốc liệt

3.2.3. Tụt hậu về kinh tế

4. ASEAN

4.1. Hoàn cảnh

4.1.1. 8/8/1967

4.1.2. Nhu cầu hạn chế

4.2. Nguyên tắc

4.2.1. Tôn trọng chủ quyền

4.2.2. Không can thiệp nội bộ

4.2.3. Giải quyết = hòa bình

4.3. Mục tiêu

4.3.1. Phát triển kinh tế và văn hóa