กิจกรรมที่1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กิจกรรมที่1 by Mind Map: กิจกรรมที่1

1. Hardware

1.1. ลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

1.2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. ประวัติความเป็นมา

2.1.1. ในเทคโนโลยีสารสนเทศและบนอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานเป็นฮาร์ดแวร์ทางกายภาพที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายตัวและผู้ใช้หลายคน โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยสื่อการส่งผ่าน, รวมทั้งสายโทรศัพท์, สายเคเบิลทีวี, ดาวเทียมและเสาอากาศ และยังมีเราเตอร์หลายตัว

2.2. การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2.2.1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

2.2.2. ฐานข้อมูล

2.2.3. การค้นคืนข้อมูล

2.2.4. การส่งผ่านข้อมูล

2.2.5. การจัดดำเนินการข้อมูล

2.3. มุมมองด้านวิชาการ

2.3.1. มุมมองด้านพาณิชย์และการจ้างงาน

2.3.1.1. การเรียน การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ การทำให้เกิดผล การสนับสนุน และการจัดการระบบสารสนเทศที่อาศัยคอมพิวเตอร์ห

2.3.2. มุมมองด้านจริยธรรม

2.3.2.1. สาขาจริยธรรมข้อมูลถูกจัดตั้งขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ Norbert Wiener ในปี 1940sเ

3. การพัฒนาคอมพิวเตอร์

3.1. ยุคที่สอง พ.ศ. 2502-2506 ยุคทรานซิสเตอร์

3.1.1. มีการนำทรานซิสเตอร์ มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3.2. ยุคที่หนึ่ง พ.ศ. 2489-2501 ยุคหลอดสูญญากาศ

3.2.1. เป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่เครื่องคำนวณ โดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) – ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และเกิดความร้อนสูง

3.3. ยุคที่สาม พ.ศ. 2507-2512 ยุคไอซี

3.3.1. คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภายหลังจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้เพียง 5 ปี เนื่องจากได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า “ไอซี” (IC) ทำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว

3.4. ยุคที่สี่ พ.ศ. 2513-2532 ยุควีแอลเอสไอ

3.4.1. เป็นยุคที่นำสารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) สามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน และมีการประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ขึ้น

3.5. ยุคที่ห้า พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ยุคปัญญาประดิษฐ์

3.5.1. ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และ ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer)

3.5.2. ระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ

3.5.2.1. 1. ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล (Robotics or Robotarm System)

3.5.2.2. 2. ระบบประมวลภาษาพูด (Natural Language Processing System)

3.5.2.3. 3. การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition System)

3.5.2.4. 4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)

4. นวัตกรรม

4.1. นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ”

4.2. องค์ประกอบของนวัตกรรม มีอยู่ 3 ประการ

4.2.1. 1.ความใหม่ (Newness)

4.2.2. 2.ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)

4.2.3. 3.การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์(Knowledge and Creativity Idea)

5. software

5.1. โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่จะสั่งและควบคุมให้ฮาร์ดแวร็คอมพิวเตอร์ทำงาน

5.2. ชนิดของซอฟต์แวร์

5.2.1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

5.2.2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักสร้างขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความชำนาญด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ

5.2.3. 3.โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงานทั่ว ๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะมีการปรับปรุงรุ่น (Version) ของซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ

6. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

6.1. – รับข้อมูล เป็นส่วนรับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่อง โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น

6.2. – ประมวลผล จะนำคำสั่งที่รับมาจากส่วนรับข้อมูลไปปฏิบัติ โดยหน่วยประมวลผลมีชื่อ เรียกว่า ซีพียู

6.3. – แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ อุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ ลำโพง เป็นต้น