การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บสอน by Mind Map: การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บสอน

1. การนำเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน

1.1. การที่เว็บเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์

1.2. การที่เว็บสามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)

1.3. การที่เว็บเป็นระบบเปิด

1.4. การที่เว็บอุดมไปด้วยทรัพยากร เพื่อการสืบค้นออนไลน์

1.5. ความไม่มีข้อจำกัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ

1.6. การที่เว็บอนุญาตให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม

1.7. การที่เว็บมีความสมบูรณ์ในตนเอง

2. การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI)

2.1. การประเมินด้วยเกรดในรายวิชา

2.2. การประเมินรายคู่

2.3. การประเมินต่อเนื่อง

2.4. การประเมินท้ายภาคเรียน

3. ในการจัดการสอนบนเว็บนั้น

3.1. ตัดสินใจลักษณะในการสอนบนเว็บ

3.2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่จัดการสอนบนเว็บ

3.3. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน

3.4. ออกแบบโครงสร้างของเว็บ

3.5. หาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมต่าง ๆ

4. คุณสมบัติของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI)

4.1. สารสนเทศ (Information)

4.2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

4.3. การโต้ตอบ(Interaction)

4.4. ผลป้อนกลับโดยทันที(Immediate Feedback)

5. การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI)

6. การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI)

6.1. ศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนและเนื้อหาที่จะนำมาพัฒนาเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน

6.2. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหาที่จะนำมาใช้เป็นบทเรียนว่าควรจะนำเสนอในลักษณะใด

6.3. ออกแบบโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.4. ทดสอบรูปแบบเพื่อหาข้อผิดพลาด จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขและทดสอบซ้ำอีกครั้งจน แน่ใจว่าเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปใช้งาน

7. ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI)

7.1. การสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล

7.2. การสอนบนเว็บยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

7.3. การสอนบนเว็บนี้ ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.4. การสอนบนเว็บ ช่วยทลายกำแพงของห้องเรียนและเปลี่ยนจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมไปสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้

7.5. การสอนบนเว็บเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ

7.6. การสอนบนเว็บจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น

7.7. . การสอนบนเว็บเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์

7.8. การสอนบนเว็บยังเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้เรียนในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ

7.9. การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน

7.10. การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร