กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น by Mind Map: กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. นวัตกรรม

1.1. สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

1.2. องค์ประกอบ

1.2.1. 1.ความใหม่ (Newness)

1.2.2. 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)

1.2.3. 3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์(Knowledge and Creativity Idea)

1.3. กระบวนการ

1.3.1. 1.การค้นหา(Searching)

1.3.2. 2. การเลือกสรร(Selecting)

1.3.3. 3. การนำไปปฏิบัติ( Implementing)

1.3.3.1. 3.1 การรับ (Acquring)

1.3.3.2. 3.2 การปฏิบัติ(Executing)

1.3.3.3. 3.3 การนำเสนอ (Launching)

1.3.3.4. 3.4 การรักษาสภาพ(Sustaining)

1.3.4. 4. การเรียนรู้( Learning)

2. Software

2.1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.1.3. ยูทิลิตี้ (Utility Program)

2.1.4. ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver)

2.2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

2.2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. 1.บุคลากร

3.2. 2.ขั้นตอนการปฏิบัติ

3.3. 3.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.4. 4.ซอฟต์แวร์ (Software)

3.5. 5.ข้อมูลและข้อเท็จจริง

4. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

4.1. สามารถจัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุค

4.1.1. ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501 ยุคหลอดสูญญากาศ

4.1.2. ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506 ยุคทรานซิสเตอร์

4.1.3. ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512 ยุคไอซี

4.1.4. ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. 2513-2532 ยุควีแอลเอสไอ

4.1.5. ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer) พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ยุคปัญญาประดิษฐ์

5. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

5.1. รับข้อมูล (Input)

5.2. ประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

5.3. จัดเก็บข้อมูล(Memory)

5.3.1. หน่วยความจำหลัก

5.3.1.1. หน่วยความจำแบบลบเลือนได้

5.3.1.2. หน่วยความจำแบบลบเลือนไม่ได้

5.3.2. หน่วยความจำรอง

5.4. แสดงผลข้อมูล (Output)

6. Hardware

6.1. แบ่งออกตามลักษณะงานได้4ประเภท

6.1.1. 1. หน่วยรับข้อมูล Input Unit (อินพุต ยูนิต)

6.1.2. 2. หน่วยประมวลผลกลาง CPU : Central Processing Unit (เซนทอล โปรเซสชิง ยูนิต)

6.1.3. 3. หน่วยแสดงผล Output Unit(เอาร์พุต ยูนิต)

6.1.4. 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage(เซคคอนเดรี่ สตอเรส)