กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น by Mind Map: กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. นวัตกรรม(Innovation)

1.1. ความหมาย คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

1.2. นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

1.2.1. ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย

1.2.2. ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project)

1.2.3. ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์เ

1.3. หลักเกณฑ์ที่ประกอบการพิจารณาว่าสิ่งใดคือ นวัตกรรม

1.3.1. 1. เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน

1.3.2. 2. มีการนำวิธีการจัดระบบ (System Approach) มาใช้พิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วน ข้อมูลที่ใช้เข้าไปในกระบวนการและผลลัพธ์ให้เหมาะสมก่อที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

1.3.3. 3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่าจะช่วยให้ดำเนินงานบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.3.4. 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งในระบบงานปัจจุบัน

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)

2.1. หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

2.2. องค์ประกอบ

2.2.1. 1.ฮาร์ดแวร์( hardware )

2.2.2. 2.ชอฟต์แวร์ ( soflware )

2.2.3. 3.ข้อมูล (data)

2.2.4. 4.บุคลากร (people)

2.2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure)

2.3. ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.3.1. ด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน

2.3.2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การทำทะเบียนคนไข้ การวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ

2.3.3. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

3. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

3.1. ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ (พ.ศ.2488 – พ.ศ.2501)

3.2. ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์ (พ.ศ. 2502-2506)

3.3. ยุคที่ 3 ยุควงจรรวม (พ.ศ. 2507-2512)

3.4. ยุคที่ 4 ยุควีแอลเอสไอ (พ.ศ. 2513-2532)

3.5. ยุคที่ 5 ยุคปัญญาประดิษฐ์ (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)

4. Hardware

4.1. หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ด้วย

4.2. ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์

4.2.1. CPU

4.2.2. Hard Disk

4.2.3. Mouse

4.3. ลักษณะการทำงาน

4.3.1. หน่วยรับข้อมูล : Input Unit

4.3.2. หน่วยประมวลผลกลาง CPU : Central Processing Unit

4.3.3. หน่วยแสดงผล : Output Unit

4.3.4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง : Secondary Storage

4.4. * Hardware (ฮาร์ดแวร์) จะมีความหมายตรงข้ามกัน Software (ซอฟต์แวร์)

5. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

5.1. 1. รับข้อมูล

5.2. 2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU

5.3. 3. จัดเก็บข้อมูล

5.3.1. หน่วยความจำหลัก

5.3.1.1. หน่วยความจำแบบลบเลือนได้

5.3.1.2. หน่วยความจำแบบลบเลือนไม่ได้

5.3.2. หน่วยความจำสำรอง

5.4. 4. แสดงผลข้อมูล

6. Software

6.1. หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้

6.2. ประเภทของซอฟต์แวร์

6.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

6.2.1.1. หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system)

6.2.1.2. ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ

6.2.1.2.1. WINDOWS

6.2.1.2.2. LINUX

6.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

6.2.2.1. หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ

6.2.2.2. ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประยุกต์

6.2.2.2.1. ซอฟต์แวร์งานธนาคาร

6.2.2.2.2. Microsoft Word