นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ตัวอย่าง

1.1. หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

1.2. บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต

1.3. การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

1.4. E-Learning

1.4.1. ความหมาย

1.4.1.1. การเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.4.2. ประโยชน์

1.4.2.1. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรียน

1.4.2.2. เข้าถึงได้ง่าย

1.4.2.3. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทำได้ง่าย

1.4.2.4. ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง

1.4.3. ตัวอย่าง

1.4.3.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

1.4.3.1.1. การใช้ความสามารถคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสม เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะ ที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

2. ประโยชน์

2.1. 1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

2.2. 2.ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

2.3. 3.ช่วยให้บรรยาการการเรียนรู้สนุกสนาน

2.4. 4.ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

2.5. 5.ช่วยลดเวลาในการสอน

2.6. 6.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

3. ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1. นวัตกรรม คือ จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี เพราะนวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่ยังอยู่ในการศึกษา วิจัย ซึ่งยังไม่ได้นำมาใช้ในระบบอย่างจริงจัง

3.2. เทคโนโลยี คือ เครื่องมือ วัสดุต่างๆที่นำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญในเรื่องของวิธีการ

4. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4.1. พัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโยลีการศึกษา ทำให้วงการศึกษาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน

4.2. บทบาทการเรียนการสอนมี การเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน

4.2.1. ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน

4.2.2. ใช้ICTเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

4.2.3. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

4.2.4. เปลี่ยนเป็นสถานศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

5. องค์ประกอบของเทคโทคโนโลยีการศึกษา

5.1. ผู้เรียน

5.2. การเรียนรู้

5.3. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

5.3.1. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.3.2. นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน

5.4. การจัดการ

5.4.1. การจัดการเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร

5.4.2. การจัดการเกี่ยวกับบุคคล

6. ความหมาย

6.1. นวัตกรรม

6.1.1. การกระทำใหม่ๆ การพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงสิ่งนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

6.2. เทคโนโลยี

6.2.1. หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนการนำผลงานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในระบบต่างๆ เพื่องานนั้นๆดีขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น

6.3. เทคโนโลยีการศึกษา

6.3.1. การนำเอาหลักแนวคิด วิธีการต่างๆที่ตั้งอยู่บนรากฐานทางวิทยาศาตร์ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการศึกษา โดยเป็นไปในส่วนของการส่งเสริม ทางด้านการเรียนการสอนและมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียน ที่แปลกใหม่และได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. ประเภท

7.1. นวัตกรรม

7.1.1. นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่หมด

7.1.2. นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วน

7.2. นวัตกรรมการศึกษา

7.2.1. ด้านการสื่อสารการสอน

7.2.1.1. คู่มือการทำงานกลุ่ม

7.2.1.2. บทเรียนCD/VCD

7.2.2. ด้านการวัดและการประเมินผล

7.2.2.1. การสร้างเครื่องมือ

7.2.2.2. การสร้างแบบวัดแววครู

7.2.3. ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

7.2.3.1. การสอนแบบร่วมมือ

7.2.3.2. การสอนแบบอภิปราย

7.2.4. ด้านการบริหารจัดการ

7.2.4.1. การบริหารเชิงกลยุทธ์

7.2.4.2. การบริหารเชิงระบบ

7.2.5. ด้านหลักสูตร

7.2.5.1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

7.2.5.2. หลักสูตรการฝึกอบรม

8. สาเหตุการเกิด

8.1. ผู้เรียนมีแนวโน้มการเรียนรู้ ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

8.2. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

8.3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

8.4. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี