นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ความหมาย

1.1. นวัตกรรมการศึกษา

1.2. เทคโนโลยีการศึกษา

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

2.1. คุณลักษณะองค์ประกอบสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. สารสนเทศ (Information) 2. ความ แตก ต่าง ระหว่าง บุคคล (Individualization) 3. การ โต้ตอบ (Interaction) 4. การ ให้ ผล ป้อน กลับ โดย ทันที (Immediate Feedback)

2.2. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

2.3. ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. E-LEARNING

3.1. แบบ Real-time

3.2. แบบ Non real-time

4. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

4.1. 1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

4.2. 2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

4.3. 3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

4.4. หลักสูตรการฝึกอบรม

4.5. 4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

4.6. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

5. ห้องเรียนเสมือนจริง

6. E-Book

6.1. ลักษณะของ E- Book

6.2. ประโยชน์ของ E-Book

6.3. โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์