นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ความหมายของนวัตกรรม

1.1. หมายถึง การกระทำใหม่ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งต่างๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น

2. นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation)

2.1. นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

2.1.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.1.2. หนังสืออิเล็กทรอนิค

2.1.3. บทเรียนCD/VCD

2.2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

2.2.1. การสอนแบบอภิปราย

2.2.2. การสอนแบบร่วมมือ

2.2.3. วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ

2.3. นวัคกรรมด้านหลักสูตร

2.3.1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

2.3.2. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.3.3. หลักสูตรการฝึกอบรม

2.3.4. หลักสูตรท้องถิ่น

2.4. นวัคกรรมด้านการวัดและการประเมิน

2.4.1. การสร้างแบบวัดต่างๆ

2.4.2. การสร้างเครื่องมือ

2.4.3. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.5. นวัคกรรมด้านการบริหารการจัดการ

2.5.1. การบริหารเชิงระบบ

2.5.2. การบริหารเชิงบูรณาการ

2.5.3. การบริหารเชิงกลยุทธ์

3. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

3.2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

3.3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

3.4. ช่วยลดเวลาในการสอน

3.5. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

3.6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

4. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

4.1. นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

4.1.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4.1.2. บทเรียนCD/VCD

4.1.3. หนังสืออิเล็คทรอนิค

4.2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

4.2.1. การสอนแบบร่วมมือ

4.2.2. การสอนแบบอภิปราย

4.2.3. วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ

4.2.4. การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่

4.3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร

4.3.1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

4.3.2. หลักสูตรท้องถิ่น

4.3.3. หลักสูตรการฝึกอบรม

4.3.4. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4.4. นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

4.4.1. การสร้างแบบวัดต่างๆ

4.4.2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.4.3. แนวทางในการสร้างแบบวัดผลและประเมินผล

4.4.3.1. การสร้างแบบวัดแววครู

4.4.3.2. การสร้างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง

4.4.3.3. การพัฒนาคลังข้อสอบ

4.5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

4.5.1. การบริหารเชิงระบบ

4.5.2. การบริหารเชิงกลยุทธ์

4.5.3. การบริหารเชิงบูรณาการ

5. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา

5.1. การออกแบบ (design)

5.1.1. การนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาวางแผน จัดเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง เช่น การผลิตสื่อการสอนทางเทคโนโลยี

5.2. การพัฒนา(Development)

5.2.1. การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขการออกแบบ เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดทักษะทางกระบวนการเรียนการสอน ที่ใหม่ๆ

5.3. การใช้ (Unillization)

5.3.1. การนำกระบวนการผลิตและออกแบบ การพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมา มาใช้ในการเรียนการสอนจริง โดยสื่อที่นำมาใช้ต้องผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิณมาแล้วเป็นอย่างดี

5.4. การจัดการ(Management)

5.4.1. การวางแผน การควบคุม การจัดการสื่อและกระบวนการใช้สื่อทางเทคโนโลยีการศึกษา ให้เป็นแบบแผน

5.5. การประเมิน (Evaluation)

5.5.1. ประเมินหาผลสรุปจากงานที่เราสร้างขึ้น ว่าได้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผู้ประเมินก็จะสร้างเกณฑ์ในการประเมิน วิเคราะห์หาผลสรุป และนำเอาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ในการทำงานครั้งต่อไป

6. ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

6.1. 1.ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียนมากขึ้น

6.2. 2.ตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียนได้

6.3. 3.ทำให้การจัดการศึกษาเป็นระบบและเป็นขั้นตอนมากขึ้น

6.4. 4.การนำเทคโนโลยีมาเป็นสื่อนั้น ทำให้การเรียนการสอนดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

7. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

7.1. ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนำวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1.วัสดุ 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ

8. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

8.1. หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

8.2. การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน RBL

8.3. การเรียนแบบ มัลติมีเดีย

8.4. การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

8.5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

8.6. บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต

9. องค์ประกอบของเทคโนโลยีทางการศึกษา

9.1. 1.ผู้เรียน

9.2. 2.การเรียนรู้

9.3. 3.การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

9.4. 4.การจัดการ