นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ความหมาย

1.1. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)

1.2. เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)

2. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.1. 1.หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

2.2. 2.การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน RBL

2.3. 3.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.4. 4.การเรียนแบบ มัลติมีเดีย

2.5. 5.การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

2.6. 6.บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต

3. ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

4.2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

4.3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

4.4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

4.5. ช่วยลดเวลาในการสอน

4.6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

5. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

5.1. 1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

5.1.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

5.1.2. หนังสืออิเล็คทรอนิค

5.1.3. บทเรียนCD/VCD

5.2. 2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

5.2.1. การสอนแบบอภิปราย

5.2.2. การสอนแบบร่วมมือ

5.2.3. การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่

5.2.4. วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ

5.3. 3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

5.3.1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

5.3.2. หลักสูตรท้องถิ่น

5.3.3. หลักสูตรการฝึกอบรม

5.3.4. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.4. 4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

5.4.1. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวทางในการสร้างแบบวัดผลและประเมินผล

5.4.1.1. การสร้างแบบวัดแววครู

5.4.1.2. การพัฒนาคลังข้อสอบ

5.4.1.3. การสร้างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง

5.4.2. การสร้างเครื่องมือ

5.5. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

5.5.1. การบริหารเชิงระบบ

5.5.2. การบริหารเชิงกลยุทธ์

5.5.3. การบริหารเชิงบูรณาการ

6. สาเหตุที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

6.1. 1.การเพิ่มจำนวนของผู้เรียนอย่างรวดเร็ว

6.2. 2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

6.3. 3.ผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

6.4. 4.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและและเทคโนโลยีโทรคมนาคมมีส่วนช่วยในการผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากขึ้น

7. ความสำคัญของนวัตกรรมการศึกษา