นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

1.1. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

1.1.1. 1. ประเภทการสอน (Tutorial)

1.1.2. 2. ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

1.1.3. 3. ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

1.1.4. 4. ประเภทเกม (Game)

1.1.5. 5. ประเภทการทดลอง (Tests)

1.2. คุณลักษณะองค์ประกอบ (Cai)

1.2.1. 1. สารสนเทศ (Information)

1.2.2. 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

1.2.3. 3. การโต้ตอบ (Interaction)

1.2.4. 4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

1.2.4.1. 1. ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน สามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทักษะ และเพิ่มเติมความรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียนของตน

1.2.4.2. 2. ผู้เรียนสามารถนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองในเวลา และสถานที่ที่สะดวก

1.2.4.3. 3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถที่จะจูงใจผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น สนุกสนานไปกับการเรียน

2. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

2.1. 1. นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

2.1.1. ตัวอย่าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.1.2. ตัวอย่าง หนังสืออิเล็คทรอนิค

2.1.3. ตัวอย่าง บทเรียนCD/VCD

2.2. 2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

2.2.1. ตัวอย่าง วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ

2.2.2. ตัวอย่าง การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่

2.2.3. ตัวอย่าง การสอนแบบอภิปราย

2.3. 3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร

2.3.1. ตัวอย่าง หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.3.2. ตัวอย่าง หลักสูตรการฝึกอบรม

2.3.3. ตัวอย่าง หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

2.4. 4. นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

2.4.1. ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.4.2. ตัวอย่าง การสร้างแบบวัดต่างๆ

2.4.3. ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ

2.5. 5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

2.5.1. ตัวอย่าง การบริหารเชิงบูรณาการ

2.5.2. ตัวอย่าง การบริหารเชิงกลยุทธ์

2.5.3. ตัวอย่าง การบริหารเชิงระบบ

3. ความหมายนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. E-learning

4.1. ประเภท

4.1.1. 1) แบบ Real-time

4.1.2. 2) แบบ Non real-time

4.2. ความหมาย

5. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

6. องค์ประกอบของเทคโนโลยีทางการศึกษา

6.1. ผู้เรียน

6.2. การเรียนรู้

6.3. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

6.4. การจัดการ

7. ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา