นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. E learning

1.1. ลักษณะเด่นและความสำคัญ

1.1.1. เชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.1.2. รองรับและเอื้อต่อปฏิสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ

1.1.3. รองรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา และแบบไม่ประสานเวลา

1.1.4. เก็บเหตุการณ์การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น

1.1.5. ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ และสื่อความหมายได้ดี

1.2. ประเภท

1.2.1. สื่อเสริม (Supplementary)

1.2.2. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

1.2.3. สื่อเพิ่มเติม (Complementary)

1.3. ประโยชน์

1.3.1. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน

1.3.2. เข้าถึงได้ง่าย

1.3.3. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย

1.3.4. ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง

2. ความหมาย

3. ประเภทของนวัตกรรม

3.1. 1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร

3.1.1. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

3.1.2. หลักสูตรรายบุคคล

3.1.3. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์

3.1.4. หลักสูตรท้องถิ่น

3.2. 2.นวัตกรรมการเรียนการสอน

3.3. 3.นวัตกรรมสื่อการสอน

3.3.1. การเรียนด้วยตนเอง

3.3.2. การเรียนเป็นกลุ่ม

3.3.3. การเรียนแบบมวลชน

3.3.4. สื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.4. 4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล

3.4.1. การวิจัยทางการศึกษา/สถาบัน

3.4.2. การวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา/ครู/อาจารย์

3.5. 5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

3.5.1. ระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา

4. องค์ประกอบ

4.1. เป็นที่ยอมรับ

4.2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

4.3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

5. เป้าหมาย

5.1. การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้

5.2. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา

5.3. พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

5.4. การเรียนรู้แบบมนุษย์

6. ประโยชน์

6.1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

6.2. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ สนุกสนาน

6.3. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

6.4. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น

6.5. ช่วยลดเวลาในการสอน

6.6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

7. แนวคิดพื้นฐาน

7.1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

7.1.1. การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น

7.1.2. เครื่องสอน

7.1.3. การสอนเป็นคณะ

7.1.4. การจัดโรงเรียนในโรงเรียน

7.1.5. เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7.2. ความพร้อม

7.2.1. ศูนย์การเรียน

7.2.2. การจัดโรงเรียนในโรงเรียน

7.2.3. การปรับปรุงการสอนสามชั้น

7.3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา

7.3.1. การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น

7.3.2. มหาวิทยาลัยเปิด

7.3.3. แบบเรียนสำเร็จรูป

7.3.4. การเรียนทางไปรษณีย์

7.4. ประสิทธิภาพในการเรียน

7.4.1. มหาวิทยาลัยเปิด

7.4.2. การเรียนทางวิทยุ/โทรทัศน์

7.4.3. การเรียนทางไปรษณีย์

7.4.4. ชุดการเรียน

8. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน