Quản lý chất lượng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản lý chất lượng by Mind Map: Quản lý chất lượng

1. Principles

1.1. Executive management

1.2. Training

1.3. Customer focus

1.4. Decision making

1.5. Methodology and tools

1.6. Continuous improvement

1.7. Company culture

1.8. Employee involvement

2. Chất lượng Sản phẩm

2.1. Chất lượng thiết kế

2.2. Chất lượng sản xuất

2.2.1. Ngăn chặn

2.2.1.1. Thiết kế sản xuất

2.2.1.1.1. Dự án

2.2.1.1.2. Module tiêu chuẩn

2.2.1.1.3. Đơn hàng lẻ (Flexfit)

2.2.1.1.4. Đơn hàng Rehau

2.2.1.2. Quá trình sản xuất

2.2.1.2.1. Check-list ca sản xuất - Trách nhiệm: Quản đốc

2.2.1.2.2. Check-list Phiếu SX - Trách nhiệm: Trạm trưởng

2.2.1.3. Đánh giá định kỳ nội bộ (hàng tuần) - Trách nhiệm: Quản lý chất lượng

2.2.1.3.1. Đánh giá năng lực nhân viên

2.2.1.3.2. Đánh giá triển khai quy trình

2.2.1.3.3. Đánh giá tình trạng hạ tầng

2.2.1.4. Đào tạo - Quản lý chất lượng

2.2.1.4.1. Đào tạo hội nhập (người mới)

2.2.1.4.2. Đào tạo duy trì (hàng tháng)

2.2.1.4.3. Đào tạo nâng cao (hàng quý)

2.2.1.5. Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào

2.2.1.5.1. Kiểm tra 100% vật tư nhập

2.2.1.6. Đánh giá định kỳ nhà cung ứng (hàng quý)

2.2.1.6.1. Đơn vị phủ melamine

2.2.1.6.2. Đơn vị gia công sơn

2.2.1.6.3. Đội lắp đặt

2.2.2. Xử lý

2.2.2.1. Kiểm soát lỗi trước xuất xưởng

2.2.2.1.1. Thống kê

2.2.2.1.2. QC sản phẩm

2.2.2.2. Kiểm soát lỗi sau xuất xưởng

2.2.2.2.1. RMA

2.3. Chất lượng vận chuyển

2.4. Chất lượng công trình

3. Chất lượng dịch vụ