Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IED311 by Mind Map: IED311

1. การเปลี่ยนแปลงโลก

1.1. 2. ยุคการปฏิวัติอุตสากรรม 59080502011

1.1.1. เกิดโรงงานอุตสหกรรมมากขึ้น 59080502043

1.1.1.1. 59080502048ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น

1.2. 3.ยุคเครื่องจักรไอน้ำ 59080502040

1.2.1. ผลิตสิ่งทอได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น 59080502031

1.2.1.1. 59080502054 ทำให้เกิดเงินตราขึ้น

1.2.2. เปลี่ยนจากทำแค่พอเพียงกับตนเองเป็นทำเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อ 59080502031

1.2.3. 59080502035 คนคิดค้น เจมส์ วัตต์

1.3. 4. ยุคเทคโนโลยี 59080502007

1.3.1. คนมากขึ้น แต่ความรู้ไม่ได้มากขึ้น แต่ลึกขึ้น 59080502008

1.3.2. 59080502005 ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารงานง่ายขึ้น

1.3.2.1. 59080502016 เกิดความสะดวกสบาย

1.3.2.2. การสื่อสารรวดเร็วแม้จะอยู่คนละที่ 59080502006

1.3.3. 59080502002 ทฤษฎีโลกแบน เพราะการสื่อสารที่รวดเร็ว

1.3.4. 59080502011 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก

1.4. 1. ยุคเกษตรกรรม

1.4.1. อยู่ในช่วง 2000 ปีก่อน มีการพัฒนาที่ช้า 59080502014

1.4.2. ทำเกษตรกรรมเพื่อการอยู่รอด 59080502011

1.4.3. มนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูก 59080502007

1.5. 59080502030

2. 5 อันดับที่นายจ้างต้องการ

2.1. 59080502054 สามารถแก้ปัญหาได้

2.1.1. 59080502048รอบรู้เเละรอบคอบ

2.2. 59080502045 คนมีความคิดสร้างสรรค์

2.2.1. เพราะว่าจะได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้น 59080502026

2.3. 59080502012 มีความหลากหลาาย ใช้เทคโนโลยีเป็น

2.4. 59080502040 คนที่มีความสามารถทำงานได้หลายๆด้าน

2.5. 59080502047 Information Technology Application

2.6. 59080502019 สามารถนำความความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.7. 59080502042 คิดวิเคราะห์ให้ทันโลกในยุคปัจจุบัน

2.7.1. 59080502048 การให้เทืคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เเละทันโลกตามยุคสมัย

2.8. นายจ้างต้องการคนที่แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 59080502051

2.9. 59080502023 Teamwork

2.10. มีความเป็ผู้นำและผู้ตามที่ดี 59080502031

3. การเรียนในรายวิชานี้

3.1. 59080502032 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

3.1.1. เกิดการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น 59080502007

3.1.2. การเรียนการสอนม

3.1.3. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทำให้การสอนและการเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น นำมาช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 59080502031

3.2. 59080502001 ทำให้เกิดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์มากยิ่่งขึ้น

3.3. 59080502042 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

3.4. การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน

3.5. การใช้สื่อเทคโนโลยี

4. เด็กยุคใหม่

4.1. 5333366565656 "เด็กยุคใหม่ เข้าใจยาก

4.2. 59080502042 เด็กยุคใหม่มีความคิดเป็นของตัวเอง

4.2.1. 59080502004เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ

4.3. 59080502033 เด็กยุคใหม่ชอบเรียนแบบใช้เทคโนโลยีมากว่าเรียนแบบใช้หนังสือ

4.4. 59080502044 เด็กGEN Z เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี

4.5. 59080502034 มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

4.6. 59080502048เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี

4.6.1. 59080502043 ห่างจากเทคโนโลยีได้ยาก เพราะเกิดมากพร้อมเทคโลโลยี

4.7. 59080502038 เด็กรุ่นใหม่ เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี เมื่อขาดเทคโนโลยีจะเกิดความก้าวร้าว

4.8. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีจนเกินความจำเป็น

4.9. 59080502036 ก้าวร้าวเมื่อขาดเทคโนโลยี