Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

21st Century Skills by Mind Map: 21st Century Skills
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

21st Century Skills

ICT als 21st century skill

De diverse modellen gaan er vanuit dat Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tot de kern van 21st century skills behoort. Concreet betekent dit dat ICT zowel (a) een argument biedt voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs, en (b) een instrument is dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen. Bovendien vereist de snelle ontwikkeling van ICT een geheel nieuwe set van competenties met betrekking tot digitale geletterdheid.

een argument voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs

een instrument dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen

algemeen kader:

Van productie samenleving naar kennissamenleving

wat moet worden geleerd?

(didactisch) hoe wordt geleerd?

welke uitkomsten heeft het leren

en hoe moeten we die uitkomsten beoordelen?

wat zijn de vaardigheden waar het om gaat?

De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. Uit onze analyse blijkt dat de modellen convergeren naar een gemeenschappelijke set van 21st century skills. Echter, deze samenhang is grotendeels gemaskeerd door de verschillende wijze waarop 21st century skills worden gegroepeerd en door de verschillende terminologie die wordt gehanteerd. Hierdoor kan verwarring ontstaan, waardoor de implementatie van 21st century skills in de onderwijspraktijk wordt belemmerd. De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd

Eerste groep skills

Deze vier vaardigheden worden in alle van de 32 onderzochte document uit deliteratuurstudie genoemd

samenwerking, samenwerken, werkvormen, vergaderen, werkconferentie, technieken om creativiteit te verhogen, sociale eigenschappen, luisteren, sensitiviteit, de mate waarin je rekening houdt met de, gevoelens en, behoeften van ander, tact, het vermogen om irritaties te voorkomen,, of conflicten op te lossen, op basis van inzicht in sociale interacties, sociale vaardigheden, netwerken, assertief zijn, omgaan met diversiteit, overtuigen, beïnvloeden, omgaan met conflicten, omgaan met agressie, gedrag, je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken, Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat,, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt., Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang., Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door., Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van., Je helpt collega's om hun doelen te bereiken. Je biedt spontaan hulp aan waar dat nodig is., Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen., Je pakt ze positief op, en bouwt erop voort in ., de richting van een gemeenschappelijk doel, Je blijft meedenken en je levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt., Je zet je in voor het bereiken van win-win opties, waarvan het hele team profijt heeft., Je uit je positief over prestaties van collega's., Je draagt samen met anderen bij aan het aanpakken van, conflicten,, problemen en, spanningen in het team., Je bent in teamsituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen., skills, communicatie, luisteren, onderhandelen, handelen in conflicten, beinvloeden, initiatief nemen, rollen, voorzitter/coördinator, agenda/ afspraken, notulen/actiepunten, tijdbewaking, fases van samenwerking, besluitvorming, motieven, doelen, tips, Bepaal wat het belang is om te gaan samenwerken, als doelen van samenwerking eenvoudig zijn, moet de samenwerking dat ook zijn, Bepaal in hoeverre je zeggenschap wil, over het eindresultaat, en het proces er naar toe, partnerkeuze, samenwerkingsplan, maak concrete werkafspraken, wat moet wanneer worden gedaan, wie is waarvoor verantwoordelijk, uitvoering, Voer regelmatig een ‘stand-van-zaken-overleg’, Stel indien nodig het samenwerkingsplan tussentijds bij, evaluatie, opbrengst, proces, niveaus van samenwerken, 0. Kan en wil totaal niet samenwerken., 1. Werkt ontwrichtend en, veroorzaakt soms problemen in het team,, uit zich soms negatief over teamleden., 2. Heeft een onverschillige houding,, participeert niet,, werkt liever alleen,, heeft voornamelijk oog voor het eigen belang., 3. Is bereid te participeren,, ondersteunt groepsbeslissingen,, is een normaal teamlid en, doet zijn deel van het werk,, zodat doelen bereikt worden., 4. Houdt mensen geïnformeerd over het groepsproces,, deelt alle relevante informatie,, werkt aan het eigen belang, én aan het groepsbelang., 5. Heeft het in positieve zin over teamleden,, toont respect voor input van anderen,, stelt het groepsbelang boven het eigen belang., 6. Waardeert input en expertise van anderen,, is bereid om te leren van medewerkers of collega's,, vraagt om ideeën en opinies voor beslissingen., 7. Maakt in korte tijd aanpassingen in de strategie van, het onderzoeksgroepje,, de klas, e.d., als reactie op de behoeften in een gegeven situatie

communicatie

ICT competenties, digitale geletterdheid, ICT effectief kunnen toepassen, fundamenteel begrip bij het gebruik van ICT van de, ethische aspecten, juridische aspecten, de aard van (de ontwikkeling van) technologie begrijpen, ict vaardigheden, ICT gebruiken om kennis te construeren, ICT gebruiken om innovatieve produkten e/o processen te ontwikkelen, informatievaardigheden, info lokaliseren in een scala aan media, herkennen wanneer informatie nodig is, gebruik van informatie, evalueren, synthetiseren, effectueren

sociale en culturele vaardigheden, burgerschap, sociale kwaliteit, sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie, sociale empowerment, martha Nussbaum, denkt goed na over politieke kwesties die het land raken, kan argumenteren zonder te zwichten voor gezag en traditie, erkent medeburgers als burgers die over gelijke rechten beschikken, ook al zijn ze van een ander, ras, religie, geslacht, seksuele orientatie, is in staat (politieke) leiders op kritische wijze te beoordelen, maar met een realistisch besef van de mogelijkheden waarover deze leiders beschikken, is in staat na te denken over wat goed is voor het land als geheel, en niet allen over wat goed is voor de eigen lokale groep, ziet het eigen land als onderdeel van een ingewikkelde wereldorde, waarin internationaal overleg nodig is om uiteenlopende kwesties tot een oplossing te brengen, productiviteit

Tweede groep skills

Deze worden in bijna alle onderzochte documenten genoemd.

kritisch denken

probleemoplossingsvaardigheden

creativiteit

toegevoegd

zelfbeheersing

samenvatting Discussienota J.Voogt & N.Pareja Roblin

SAMENVATTING Het belangrijkste doel van deze discussienota is om informatie te geven over de definitie, implementatie en evaluatie van 21st century skills door een aantal modellen voor 21st century skills te analyseren. Daarnaast biedt de nota inzicht in initiatieven op het gebied van 21st century skills in verschillende landen en internationale organisaties. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare modellen voor 21st century skills, te weten het Partnership for 21st Century Skills (P21), EnGauge, Assessment and Teaching of 21st century skills (ATCS), National Educational Technology Standards (NETS/ISTE), en National Assessment for Educational Progress (NAEP). De literatuurstudie is aangevuld met informatie over onderzoek en aanbevelingen van de Europese Unie, de OESO en UNESCO over de noodzaak en de implementatie van 21st century skills. Aanvankelijk werden 59 documenten gevonden, waarvan er 32 zijn geanalyseerd. Deze 32 documenten bestonden voornamelijk uit werkdocumenten, standaarden voor ICT- competenties en rapporten van internationale studies. De analyseresultaten zijn besproken met een vijftal experts. Het doel van de expertmeeting was om de belangrijkste onderwerpen en discussiepunten aangaande 21st century skills te identificeren, en om te komen tot aanbevelingen voor de ontwikkeling, implementatie en beoordeling van 21st century skills. De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. Uit onze analyse blijkt dat de modellen convergeren naar een gemeenschappelijke set van 21st century skills. Echter, deze samenhang is grotendeels gemaskeerd door de verschillende wijze waarop 21st century skills worden gegroepeerd en door de verschillende terminologie die wordt gehanteerd. Hierdoor kan verwarring ontstaan, waardoor de implementatie van 21st century skills in de onderwijspraktijk wordt belemmerd. De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd. De modellen (met uitzondering van P21, ATCS en tot op zekere hoogte de EU) bespreken 21st century skills los van het bestaande curriculum. De geringe aandacht die er is voor de positionering van 21st century skills binnen het huidige curriculum wijst erop dat dit misschien wel één van de meest complexe en controversiële kwesties is voor de implementatie. De diverse modellen gaan er vanuit dat Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tot de kern van 21st century skills behoort. Concreet betekent dit dat ICT zowel (a) een argument biedt voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs, en (b) een instrument is dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen. Bovendien vereist de snelle ontwikkeling van ICT een geheel nieuwe set van competenties met betrekking tot digitale geletterdheid. Tot slot, uit de analyse bleek dat in de modellen veel nadruk wordt gelegd op de behoefte aan een duidelijke definitie van 21st century skills. Daarnaast besteden slechts een paar modellen aandacht aan de implementatie en beoordeling van 21st century skills. De modellen die aandacht besteden aan implementatie en beoordeling identificeren drie uitdagingen voor de implementatie van 21st century skills: de integratie van 21st century skills in het curriculum, de noodzaak voor professionele ontwikkeling van docenten, en het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij direct belanghebbenden uit verschillende sectoren (onderwijs, overheid en private sector). Daarnaast wordt de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe beoordelingsmodellen gezien als een essentiële voorwaarde om 21st century skills succesvol in de onderwijspraktijk te implementeren. In de discussie over de inhoud, implementatie en evaluatie van 21st century skills zijn onzes inziens de volgende vragen aan de orde: - In welk opzicht veranderen 21st century skills wat er wordt geleerd en hoe er wordt onderwezen? - Wat betekent de implementatie van 21st century skills voor de competenties van leerlingen, docenten, schoolleiders en professionals in het onderwijs? - Hoe kan de verwerving van 21st century skills ook buiten het onderwijs worden ondersteund? - Op welke wijze kan ICT een brug slaan tussen formele en informele settingen voor leren? - Welke specifieke vormen van ondersteuning hebben leraren en scholen nodig om de ontwikkeling van 21st century skills bij de leerlingen te bevorderen? - Zijn docenten en leerlingen bereid en in staat om beoordelingsmodellen te integreren in het onderwijs die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van 21st century skills? - Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de eindexamens om de verwerving van 21st century skills te kunnen beoordelen? Wij stellen voor dat deze vragen aan de orde komen in een publiek debat over noodzaak en implementatie van 21st century skills.

geringe aandacht voor het curriculum

De geringe aandacht die er is voor de positionering van 21st century skills binnen het huidige curriculum wijst erop dat dit misschien wel één van de meest complexe en controversiële kwesties is voor de implementatie.

Discussie

In welk opzicht veranderen 21st century skills wat er wordt geleerd en hoe er wordt onderwezen?

Wat betekent de implementatie van 21st century skills voor de competenties van leerlingen, docenten, schoolleiders en professionals in het onderwijs?

Hoe kan de verwerving van 21st century skills ook buiten het onderwijs worden ondersteund?

Op welke wijze kan ICT een brug slaan tussen formele en informele settingen voor leren?

Welke specifieke vormen van ondersteuning hebben leraren en scholen nodig om de ontwikkeling van 21st century skills bij de leerlingen te bevorderen?

Zijn docenten en leerlingen bereid en in staat om beoordelingsmodellen te integreren in het onderwijs die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van 21st century skills?

Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de eindexamens om de verwerving van 21st century skills te kunnen beoordelen?

2012