Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

21st Century Skills by Mind Map: 21st Century Skills
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

21st Century Skills

ICT als 21st century skill

De diverse modellen gaan er vanuit dat Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tot de kern van 21st century skills behoort. Concreet betekent dit dat ICT zowel (a) een argument biedt voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs, en (b) een instrument is dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen. Bovendien vereist de snelle ontwikkeling van ICT een geheel nieuwe set van competenties met betrekking tot digitale geletterdheid.

een argument voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs

een instrument dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen

algemeen kader:

Van productie samenleving naar kennissamenleving

wat moet worden geleerd?

(didactisch) hoe wordt geleerd?

welke uitkomsten heeft het leren

en hoe moeten we die uitkomsten beoordelen?

wat zijn de vaardigheden waar het om gaat?

De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. Uit onze analyse blijkt dat de modellen convergeren naar een gemeenschappelijke set van 21st century skills. Echter, deze samenhang is grotendeels gemaskeerd door de verschillende wijze waarop 21st century skills worden gegroepeerd en door de verschillende terminologie die wordt gehanteerd. Hierdoor kan verwarring ontstaan, waardoor de implementatie van 21st century skills in de onderwijspraktijk wordt belemmerd. De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd

Eerste groep skills

Deze vier vaardigheden worden in alle van de 32 onderzochte document uit deliteratuurstudie genoemd

Tweede groep skills

Deze worden in bijna alle onderzochte documenten genoemd.

toegevoegd

samenvatting Discussienota J.Voogt & N.Pareja Roblin

SAMENVATTING Het belangrijkste doel van deze discussienota is om informatie te geven over de definitie, implementatie en evaluatie van 21st century skills door een aantal modellen voor 21st century skills te analyseren. Daarnaast biedt de nota inzicht in initiatieven op het gebied van 21st century skills in verschillende landen en internationale organisaties. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare modellen voor 21st century skills, te weten het Partnership for 21st Century Skills (P21), EnGauge, Assessment and Teaching of 21st century skills (ATCS), National Educational Technology Standards (NETS/ISTE), en National Assessment for Educational Progress (NAEP). De literatuurstudie is aangevuld met informatie over onderzoek en aanbevelingen van de Europese Unie, de OESO en UNESCO over de noodzaak en de implementatie van 21st century skills. Aanvankelijk werden 59 documenten gevonden, waarvan er 32 zijn geanalyseerd. Deze 32 documenten bestonden voornamelijk uit werkdocumenten, standaarden voor ICT- competenties en rapporten van internationale studies. De analyseresultaten zijn besproken met een vijftal experts. Het doel van de expertmeeting was om de belangrijkste onderwerpen en discussiepunten aangaande 21st century skills te identificeren, en om te komen tot aanbevelingen voor de ontwikkeling, implementatie en beoordeling van 21st century skills. De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. Uit onze analyse blijkt dat de modellen convergeren naar een gemeenschappelijke set van 21st century skills. Echter, deze samenhang is grotendeels gemaskeerd door de verschillende wijze waarop 21st century skills worden gegroepeerd en door de verschillende terminologie die wordt gehanteerd. Hierdoor kan verwarring ontstaan, waardoor de implementatie van 21st century skills in de onderwijspraktijk wordt belemmerd. De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd. De modellen (met uitzondering van P21, ATCS en tot op zekere hoogte de EU) bespreken 21st century skills los van het bestaande curriculum. De geringe aandacht die er is voor de positionering van 21st century skills binnen het huidige curriculum wijst erop dat dit misschien wel één van de meest complexe en controversiële kwesties is voor de implementatie. De diverse modellen gaan er vanuit dat Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tot de kern van 21st century skills behoort. Concreet betekent dit dat ICT zowel (a) een argument biedt voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs, en (b) een instrument is dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen. Bovendien vereist de snelle ontwikkeling van ICT een geheel nieuwe set van competenties met betrekking tot digitale geletterdheid. Tot slot, uit de analyse bleek dat in de modellen veel nadruk wordt gelegd op de behoefte aan een duidelijke definitie van 21st century skills. Daarnaast besteden slechts een paar modellen aandacht aan de implementatie en beoordeling van 21st century skills. De modellen die aandacht besteden aan implementatie en beoordeling identificeren drie uitdagingen voor de implementatie van 21st century skills: de integratie van 21st century skills in het curriculum, de noodzaak voor professionele ontwikkeling van docenten, en het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij direct belanghebbenden uit verschillende sectoren (onderwijs, overheid en private sector). Daarnaast wordt de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe beoordelingsmodellen gezien als een essentiële voorwaarde om 21st century skills succesvol in de onderwijspraktijk te implementeren. In de discussie over de inhoud, implementatie en evaluatie van 21st century skills zijn onzes inziens de volgende vragen aan de orde: - In welk opzicht veranderen 21st century skills wat er wordt geleerd en hoe er wordt onderwezen? - Wat betekent de implementatie van 21st century skills voor de competenties van leerlingen, docenten, schoolleiders en professionals in het onderwijs? - Hoe kan de verwerving van 21st century skills ook buiten het onderwijs worden ondersteund? - Op welke wijze kan ICT een brug slaan tussen formele en informele settingen voor leren? - Welke specifieke vormen van ondersteuning hebben leraren en scholen nodig om de ontwikkeling van 21st century skills bij de leerlingen te bevorderen? - Zijn docenten en leerlingen bereid en in staat om beoordelingsmodellen te integreren in het onderwijs die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van 21st century skills? - Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de eindexamens om de verwerving van 21st century skills te kunnen beoordelen? Wij stellen voor dat deze vragen aan de orde komen in een publiek debat over noodzaak en implementatie van 21st century skills.

geringe aandacht voor het curriculum

De geringe aandacht die er is voor de positionering van 21st century skills binnen het huidige curriculum wijst erop dat dit misschien wel één van de meest complexe en controversiële kwesties is voor de implementatie.

Discussie

2012