Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Godsdienst 5v by Mind Map: Godsdienst 5v
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Godsdienst 5v

zwarte gal

zwaarmoedig, somber & pessimistisch

Filosofen

Socrates

Plato

Aristoteles

Epicurus

ieder mens wil genieten van de goede dingen van het leven zonder te lijden aan pijn of verdriet., een mens kan pas volop geniten van het leven wanneer elke vorm van lichamelijk en geestelijk lijden afwezig is, echte rust voor zijn ziel, volkomen gelukkig leven, 2 dingen bestrijden, je moet niet meer willen dan strikt noodzakelijk is voor je lichamelijk behoeften, je moet niet alles willen hebben wat anderen ook hebben

hedonisme, mensen die er op los leven

kerk niet blij met zijn uitspraken want:, Epicurus keek alleen maar naar lichamelijk genot van de mens, aanzetten tot een egoïstische levenshouding, Epicurus vond dat mensen geen angst voor de dood en voor een straffende godheid hoefden te hebben

Als god bestaat, bemoeid hij zich niet met onze wereld, als god het kwaad niet kan tegenhouden, dan is hij machteloos, als hij het wil kan, maar hij wil het niet, dan is hij kwaadaardig

Jeremy Bentham

1748-1832, Oxford, studeerde rechten in London

elk mens streeft zijn eigen geluk na, hij vond dat niet ten koste mag gaan van het geluk van je medemens, iedereen telt voor één iemand en niemand voor meer dan één

utilitarist, handeling of besluit is moreel juist, wanneer de gevolgen voor zo veel mogelijk mensen gunstig zijn

John Stuart Mill

1806-1873

bekritiseerde Bentham, overtuigd van het utilitaristische principe voor het bestuur van de maatschappij, Maar zei: geluk is meer dan gevoelens, kwalititeit van de verlangens bepaald ook de kwaliteit van het geluk

boek: on liberty, het enige dat een mens, individueel of samen met anderen, het recht geeft om in te grijpen in de vrijheid van een ander mens, is zelfbescherming

Immanuel Kant

1724-1804, Königsberg (Kaliningrad) Rusland

gevolgen van een handeling nooit mogen of kunnen bepalen of die handeling 'moreel juist' was/is

"alleen de innerlijke vastbeslotenheid om altijd dat gene te doen, waarvan ik weet dat het gedaan behoort te worden, mag 'moreel goed' genoemdn worden"

categorische imperatief, 2 principes voor ons morele handelen:, handel altijd zó, dat wat jij besluit te doen, in dezelfde situaties doora lle mensen gedaan moet kunnen worden, bij elk soort persoon die hetzelfde zou doen, moet het hetzelfde uitpakken, handel bij alles wat je doet zó, dat de mens altijd een doel is en nooit een middel, niemand mag door een ander worden gebruikt als een middel om iets te bereiken, voorschrift en voor iedereen in elke situatie

Emmanuel Levinas

1906-1995, Litouwen, verhuisde naar frankrijk in 1930, groot deel van de oorlog bracht hij door in krijgsgevangenschap, enige overlevende familielid

eens met Kant, hij vindt wel dat Kants categorische imperatief een te afstandelijke regel is, als het om mensen gaat, mensen moeten verantwoordelijk zijn

wanneer mensen alleen hu nrechten opeisen en niet hun plichten kennen, zal een samenleving ten onder gaan

mensen moeten zelf in vrijheid keuzes kunnen maken

hij keek naar de Ander, de medemens, maar ook god, vandaar de "A" i.p.v. "a"

Geloven

3 soorten mensen

gelovigen

atheïsten, god bestaat niet

agnosten, weten het niet, kan niet bewezen worden

Christendom

zeven werken van barmhartigheid, hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleding geven, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, doden begraven

Islam

goede doelen, zakaat, verschilt van aalmoes, want is het is een verplichting voor elke moslim, in de islamitische wetgeving is vastgelegd dat elke moslim 2,5 % van zijn inkomen/eigen vermogen aan zakaat moet geven, Islamic Relief, islamitische organisatie die:, zich richt op 3 waarden:, barmhartigheid, gelijkwaardigheid, samenwerking, noodhulp bij:, natuurrampen, oorlogen, zoals:, opvang van mensen, bevorderen van medische zorg, bevorderen van onderwijs, bevordering van voeding, bevordering van zuiver water, In moeilijke gebieden, rentevrije leningen voor duurzaam levensonderhoud verstrekken

slachten als ritueel, dier niet verdoofd, slokdarm, luchtpijp en slagaderen in één beweging worden doorgesneden, dit dood het dier in feite, in de islam, halal geslacht, in het jodendom, kosjer geslacht

Hindoeïsme & Boeddhisme

gelijkwaardigheid van alle levende wezens leidt tot een levensverhouding:, Ahimsa, geweldloosheid

Over wondere feiten

Filosofen

Socrates, 2-deling: lichaam & ziel, zelf nadenken, vertrouwen op je eigen verstand, eerste humanist, ratio

Plato, 2 werelden, Zichbare wereld, die een mens zintuigen kan leren, de geestelijke wereled, die met het verstand kan worden gekend, rechtvaardigheid is de kern van de ethiek, handelingen moeten op rechtvaardigheid zijn gebasseerd

Aristoteles, opbouw van ziel in de natuur, vegetatieve ziel, verkrijgen voedsel (b.v. planten), sensitieve ziel, bewegingen & gewaarwording mogelijk, rede, geestelijke activiteit, studeerde van zijn 17e tot zijn 37e aan Plato's Academie, Ethica, elk mens wil een gelukkig leven, dit is als deze persoon het gelukt is een volwaardig menselijk leven te leiden, om dit te bereiken moet met deugden ontwikkelen, moed, matigheid, wijsheid, rechtvaardigheid, de kerk voegde er 3 toe, geloof, hoop, liefde, het midden houden tussen twee extremen de ondeugden

Hippocrates, overheersende vloeistoffen, Sanguinicus, Bloed, opgewekt, vrolijk, oppervlakkig & snel afgeleid, flegmaticus, slijm, rustig, kalm & reageren onbewogen, cholericus, gele gal, druk, opvliegend, vasthoudend & actief, melancholicus

Mens beelden

Biologisch mensbeeld, lichaam & hersenen is één

Behavioristisch mensbeeld, 20e eeuw, ontwikkeld door J.B. Watson, bekend door B.F. Skinner, Men are not born, but built, menselijk gedrag is opgebouwd uit aangeleerde reflexen en reacties op prikkels, Prikkel van buiten heet een stimulus, een reactie of reflex heet respons, Aleen wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen is een betrouwbare bron voor kennis, niet het bewustzijn van de mens., Bewustzijn van de mens is, drijfveren, dromen

Cognitief mensbeeld, vanaf 1970, geinstresseerd in de vraag naar wat er zich afspeelt binnen in de hersenen, Welke processen doen zich voor wanneer een mens iets nieuws leert?, begrijpen hoe mensen waarnemen en denken

Psychologen

Freud, Je latere persoonlijkheid word bepaald door je ervaringen in de jeugd, de psychoseksuele ontwikkelingsfasen, menselijke psysche, Es, onbewuste instincten & drijfveren, levensdrift, agressie, seksuele drift, Ich, bemiddeld tussen de driften uit het Es en de eisen van de omgeving, über-Ich, ontwikkeld in het 3e levensjaar, vermogen om te onderscheiden tussen goed en niet-goed, Rechter of het goed of slecht heeft het Ich gehandeld, beloont of straft met een goed- of slecht geweten., Religie, een neurose die een gezonde ontwikkeling van mensen blokkeert

Carl Gustav Jung, leerling van Freud, Religie, projecties door de mens van voorstellingen en belevingen uit het onbewuste, godsdienst is goed, collectieve onbewuste, oerbeelden / archetypen, d.m.v. visioenen, sprookjes, dromen en legenden woorden deze ondergebracht en gevisualiseerd, essentieel voor de zelfverwerkelijking van de mens

James Austin, onze hersenen creëren God, of God creërde onze hersenen, het zal een kwestie van geloof blijven

H.M. Kuitert, Religieus-zijn is een psychologische eigenschap van de mens, Religie, godsdiensten geven de mensen uitleg over de werkelijkheid, waarom doen zoveel mensen aan religie?, mensen voelen zich aangesproken door het geheim van het leven, God, het tilt een mens uit boven alle andere relaties die hij beleeft, mensen grijpen hun leven ter hand; ze geven in cultuur en godsdienst vorm aan hun ervaringen, dromen en verlangens, mensen willen getroost worden in tijden het leven zwaar is en willen geborgen zijn voor de eewigheid, voor als ze er neit meer zijn, ze hopen en vertrouwen zich toe aan God, 3 belangrijke vragen, waar kom ik vandaan, wat geeft mijn leven zin, waar ga ik heen na dit leven

Over normaal gesproken H1 & H2

Ethiek

het bestuderen van, normen en waarden, waarden, ideeën over hoe dingen moeten zijn, normen, leefregels die nodig zijn voor de realisering van bepaalde waarden, voor een goede en rechtvaardige samenleving, moraal, Persoonlijke moraal, geld voor een beperkt aantal mensen, groepsmoraal, de waarden en normen voor een groep b.v., vriendengroep, kerk, familie, individuele moraal, individuele en persoonlijke waarden en normen. En de keuzes die daaruit voortkomen, gemeenschappelijk moraal, wetten, normen en waarden die de burgers van een land er op na houden, doel: goede en rechtvaardige samenleving, niet altijd vast gelegd in wetten, b.v. niet pesten, b.v. niet discrimineren, menselijk gedrag, hoe gedragen mensen zich, en waarom.

Democratie

Grondwet, pas na 1800 rechten van de burgers in een grondwet, in 1848 stelde koning Willem 2 een commisie in voor de herziening van de Grondwet, Thorbecke werd voorzitter, belangrijkste vernieuwing was scheiding van de drie staatsmachten, trias politica, Wetgevende macht: berust bij parlement en regering, uitvoerende macht: berust bij de regering, gecontroleerd door het parlement, rechterlijke macht: berust bij onafhankelijke rechters, iedere burger had het recht op:, Artikel 1, gelijke behandeling door de overheid, scheiding van kerk en staat, Artikel 6, vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat, Artikel 7, recht op vrijheid van meningsuiting

Nederlands is pluriforme samenleving, vanwege de veelheid van culturen

Over normaal gesproken H3 & H4