Tranh luận lớp trưởng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tranh luận lớp trưởng by Mind Map: Tranh luận lớp trưởng

1. Giới thiệu

1.1. Tên

1.1.1. Đặng Phước Nguyên khôi

1.2. Trường lớp

1.2.1. Lê Quý đôn

1.2.2. 5A2

1.3. Sở thích

1.3.1. Anh văn

1.3.2. Thuyết trình

1.3.3. Tranh luận

2. Thế mạnh

2.1. Sở thích

2.1.1. Thuyết trình

2.1.1.1. Giới thiệu cho các bạn một chủ đề bổ ích

2.1.2. Tranh luận

2.1.2.1. Tạo điều kiện cho các bạn nói lên suy nghĩ của mình

2.2. Tính cách

2.2.1. Hiền lành

2.2.1.1. Giúp đỡ các bạn dễ dàng

2.2.2. Ít đi chơi, có nhiều thời gian rảnh rỗi

2.2.2.1. Tận dụng thời gian này để giúp đỡ các bạn

2.3. Điều kiện

2.3.1. Công cụ học tập

2.3.1.1. Máy in

2.3.1.1.1. Tạo ra các công cụ bộ ích cho các bạn

3. Lý do

3.1. Sở thích

3.1.1. Điều hành một tập thể điều hành một tập thể

3.2. Thực hành thực tiễn

3.2.1. Thực hành thực tế

3.2.1.1. Ước mơ tương lai

4. Tình hình lớp học hiện nay

4.1. Hội đồng tự quản của lớp chưa phát huy được hết tính năng và trừ điều khiển được lớp

4.2. Mới chỉ có tôi và bạn khuê tổ chức các hoạt động cho lớp mà đáng lẽ ra điều này phải do hội đồng tự quản tự lo liệu

5. Những điểm cần khắc phục.

5.1. Hội đồng tự quản của lớp phải chủ động tích cực sáng tạo

5.2. Hội đồng sự của một lớp cũng phải đề ra những kế hoạch để giúp bạn học sinh kém

5.3. Đồng tự quản của lớp phải tổ chức nhiều hoạt động bộ ích cho các bạn

6. Mục tiêu

6.1. Các bạn trong lớp phải thấy bổ ích với những hoạt động hội đồng tự quản đề ra

6.2. Cô hài lòng với kết quả làm việc của hội đồng tự quản

7. Tôi mong rằng các bạn sẽ bầu cử cho tôi Vào vị trí chủ tịch hội đồng tự quản