CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG by Mind Map: CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

1. Khai thác than

1.1. vai trò

1.1.1. Nang lương

1.1.2. Nguyên liệu

1.1.2.1. CN Nặng

1.1.2.2. Luyện kim

1.1.2.3. CN Hóa chất

1.2. Trữ lượng

1.2.1. 13000 tỉ tấn

1.2.2. 3/4 than đá

1.3. Sản lượng và phân bố

1.3.1. 5 tỉ tấn/năm

1.3.2. Trung Quốc, Hoa kì,..

2. Khai thác dầu

2.1. Vai trò

2.1.1. Nhiên liệu

2.1.2. Nguyên liệu sản xuất

2.2. Trữ lượng

2.2.1. Ước tính; 400-500 tỉ tấn

2.2.2. Chắc chắn: 140 tỉ tấn

2.3. sản lượng và phân bố

2.3.1. khoảng 3,8 tỉ tấn/năm

2.3.2. Đa số các nước đang phát triển

3. Công nghiệp điện lực

3.1. Vai trò

3.1.1. Cơ sở CN Hiện đại

3.1.2. Đẩy mạnh KHKT

3.1.3. Đáp ứng nhu cầu đời sống

3.2. Trữ lượng

3.2.1. NL mặt trời

3.2.2. Nhiệt điện

3.2.3. thủy điện

3.3. Sản lượng, phân bố

3.3.1. 15000 tỉ kWh

3.3.2. chủ yếu các nước phát triển