Các dạng tấn công và phần mềm độc hại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các dạng tấn công và phần mềm độc hại by Mind Map: Các dạng tấn công và phần mềm độc hại

1. Khái quát về mối đe dọa, điểm yếu, lỗ hổng và tấn công

1.1. Khái niệm về mối đe dọa, điểm yếu, lỗ hổng và tấn công

1.1.1. Mối đe dọa

1.1.2. Các điểm yếu hệ thống

1.1.3. Lỗ hổng bảo mật

1.1.4. Tấn công

1.2. Các dạng mối đe dọa thường gặp

1.2.1. Phần mềm độc hại

1.2.2. Kẻ tấn công ở bên trong

1.2.3. Kẻ tấn công ở bên ngoài

1.2.4. Hư hỏng phần cứng hoặc phần mềm

1.2.5. Mất trộm các thiết bị

1.2.6. Tai họa thiên nhiên

1.2.7. Gián điệp công nghệ

1.2.8. Khủng bố phá hoại

1.3. Các loại tấn công

1.3.1. Theo mục đích

1.3.1.1. Giả mạo

1.3.1.2. Chặn bắt

1.3.1.3. Sửa đổi

1.3.1.4. Gây ngắt quãng

1.3.2. Theo hình thức thực hiện

1.3.2.1. Tấn công chủ động

1.3.2.2. Tấn công thụ động

2. Các công cụ hỗ trợ tấn công

2.1. Công cụ rà quét lỗ hổng, điểm yếu hệ thống

2.2. Công cụ quét cổng dịch vụ

2.3. Công cụ nghe trộm

2.4. Công cụ ghi phím gõ

3. Các dạng tấn công thường gặp

3.1. Tấn công vào mật khẩu

3.2. Tấn công bằng mã độc

3.3. Tấn công từ chối dịch vụ và từ chối dịch vụ phân tán

3.4. Tấn công giả mạo địa chỉ

3.5. Tấn công nghe lén

3.6. Tấn công kiểu người đứng giữa

3.7. Tấn công bằng bom thư và thư rác

3.8. Tấn công sử dụng các kỹ thuật xã hội

3.9. Tấn công pharming

4. Các dạng phần mềm độc hại

4.1. Giới thiệu

4.2. Logic bomb

4.3. Trojan Horse

4.4. Back door

4.5. Virus

4.6. Worm

4.7. Zombie

4.8. Rootkit

4.9. Adware và Spyware