Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

P4 by Mind Map: P4
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

P4

P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme  

Rok za predložitev vloge 24.4.2009

Žig priporočene pošte.

Pogoji

Velikost podjetja

Izvzeta podjetja

Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: • opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/2008): - področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, - oddelek 05 - Pridobivanje premoga, - jeklarsko industrijo (skupina 07.1 - Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 - Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 - Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 - Litje železa; razred 24.52 - Litje jekla), - oddelek 10 - Proizvodnja živil, - oddelek 11 - Proizvodnja pijač, - oddelek 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov, - mikropodjetja iz skupine 16.1 - Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa - sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), - sektor sintetičnih vlaken. • lahko sodelujejo na javnih razpisih za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki ju objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/. • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če Za podjetje se šteje, da je v težavah: - v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, - v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, • so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna, • imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, • pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, • so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Ur.l. RS, št. 43/2007, 68/2007, 29/2008 in 55/2008), • so v preteklem obdobju 3 let (2006 -2008), od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada, Prav tako pomoč ni dovoljena: • za podjetja, ki so naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi odločbe EK o prejetju nezakonite in nezdružljive pomoči, • za dejavnosti, povezane z izvozom in sicer za pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo, • v primeru, da je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga, • v primeru financiranja oziroma zapiranja finančne konstrukcije operacije z leasingom.

Pogoji za projekt

Vsebina vloge

Prijavni list

Poslovni načrt

Pozitivni bančni sklep

Bonitetna dokazila

Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na dan 31.8.08

Seznam stroškov operacije

Kdo razpisuje?

Slovenski podjetniški sklad

Svetovanje in pomoč pri pripravi

Http://www.yak4yak.com

Se zavrže če

Ne povečuje zmogljivosti, ni novih tehnoloških rešitev*

Ni temeljite izboljšave oz. novega proizvoda/storitve*

Ni najmanj ohranitve števila zaposlenih na podlagi obračunskih ur*

Zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 30.03.2011

Zahtevku za sofinanciranje mora priložiti: • končno poročilo z izjavo o zaključeni operaciji oziroma investicijskem projektu (investicijski projekt je zaključen, ko je predmet sofinanciranja v celoti plačan in dobavljen ter usposobljen za izvajanje funkcij, ki jim je namenjen), • seznam računov za upravičene in neupravičene stroške investicije, • dokazila o upravičenih in neupravičenih stroških, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007- 2013. o vse izvode originalnih računov za celotno vrednost investicije, ki se glasijo na upravičenca, o potrdila-dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem na račun (v primeru, da na dokazilu o plačilu računa ni razvidnega sklica na račun, se priloži izjava dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa).