Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RECURSOS (SUPORTS) by Mind Map: RECURSOS (SUPORTS)

1. Interns

1.1. Adaptacions curriculars

1.2. Atenció a la diversitat

1.2.1. Ordinàries

1.2.1.1. PAT

1.2.2. Especialitzades

1.2.2.1. PI

1.2.3. Extraordinàries

1.2.3.1. Retenció

1.2.3.2. Ampliació

1.3. Modalitats d'escolarització

1.3.1. Centre ordinari

1.3.2. Centre Ordinari USEE-AIS

1.3.3. Centre Ordinari UALL- SIAL

1.3.4. Centre d'EE

1.3.5. Escolarització compartida

1.4. Projectes del centre

1.4.1. CAD

2. Externs

2.1. CREDA

2.1.1. Audioprotesista

2.1.2. Logopeda

2.1.3. Psicopedagoga

2.2. CREDV

2.2.1. Mestre especialitzat

2.3. EAP

2.3.1. Orientadors psicopedagògics

2.3.2. Treballadora Social

2.3.3. Fisioterapeuta

2.4. CESIRE

2.5. CRETDIC

2.5.1. Mestre especialitzat

2.6. CSMIJ

2.6.1. Psiquiatre

2.6.2. Psicòlegs

2.7. CDIAP

2.7.1. Neuropediatra

2.7.2. Psicòlegs

2.7.3. Fisioterapeuta

2.7.4. Logopeda

2.8. UTAC

2.8.1. SAAC

2.8.2. Ajuts tècnics

2.9. Serveis mèdics

2.9.1. CAP i centres mèdics

2.9.2. Neuropediatres

2.9.3. Otorinolaringòlegs

2.10. Serveis municipals

2.10.1. Logopeda

2.10.2. Psicòlegs

2.11. Privats

2.12. CRP

3. Materials

3.1. Globals

3.1.1. TIC-TAC

3.1.2. Didàctic elaborat

3.1.3. Format paper: imprès

3.1.4. Objectes de l'entorn

3.1.5. Normativa

3.1.6. Programacions didàctiques

3.1.7. Mobiliari

3.2. NEE/NESE

3.2.1. Específics per cada

3.2.1.1. Visuals

3.2.1.1.1. Material imprès amb Braille

3.2.1.1.2. Ajuts tècnics d'accessibilitat

3.2.1.2. Físiques

3.2.1.2.1. Mobiliari adaptat

3.2.1.2.2. Ajuts tècnics per la comunicació i l'accessibilitat

3.2.1.3. Auditives

3.2.1.3.1. Audiòfons, implants, diadema vibratòria

3.2.1.3.2. Emissora FM

3.2.1.3.3. SUVAG

3.2.1.4. Cognitives

3.2.1.4.1. Ajuts tècnics per a la comunicació

3.2.1.5. TEA

4. Personals

4.1. Generals

4.1.1. Equip docent

4.1.1.1. Coordinacions pedagògiques

4.1.1.2. Coordinadors EI i EP

4.1.2. APMA

4.1.3. Òrgans de govern

4.1.3.1. Unipersonals

4.1.3.1.1. Equip directiu: Director, secretari cap d'estudi

4.1.3.2. Colegiats

4.1.3.2.1. Consell escolar

4.1.3.2.2. Claustre

4.2. Atenció NESE

4.2.1. Tutor/a

4.2.2. MEE/MALL

4.2.3. AEE/TEI

4.2.4. Orientador EAP

4.2.5. Fisioterapeuta

4.2.6. Logopeda CREDA

4.2.7. Mestre de reforç /SEP

4.2.8. Mestre CREDV

4.2.9. Personal UTAC

5. Fisico-ambientals

5.1. Barreres arquitectòniques (DUA)

5.2. Espais

5.3. Contaminació acústica

5.4. Ventilació

5.5. Llum

5.6. Senyalització

5.7. Ordre i higiene

6. DECRET 119/2015

7. DECRET 150/2017

8. LOE

9. LOMCE