Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pendidikan by Mind Map: Pendidikan

1. Konsep pendidikan Perspektif Barat

1.1. Plato (427-347SM)

1.1.1. Pendidikan adalah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia.

1.2. Froebel (1782-1852)

1.2.1. Pendidikan bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci, dan mulia.

1.3. John Stuart Mill (1806-1873)-

1.3.1. Pendidikan adalah suatu proses yang memberi bantuan untuk setiap individu agar hidupnya dipenuhi dengan kegembiraan.

1.4. Maria Montessori (1870-1952)

1.4.1. Pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak.

1.5. John Dewey (1859-1952)

1.5.1. PendidikanPendidikan sebagai suatu proses perkembangan individu. Menurut beliau, pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya, supaya dapat hidup dengan lebih berguna.

2. Kepentingan

2.1. Menjadikan Malaysia sebagai hab atau pusat pendidikan serantau.

2.2. Ekonomi negara dapat dipertingkatkan

2.3. Melahirkan banyak tenaga pakar di negara

2.4. Negara diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara lain

3. Konsep Pendidikan Perspektif Islam

3.1. Mohd Qatb

3.1.1. Pendidikan ialah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang.

3.2. Dr. Mohd Athiyah al- Abrasyi

3.2.1. Pendidikan sebagai pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran agama Islam.

3.3. Amal al-Shaibani

3.3.1. Pendidikan digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat.

3.4. Al- Ghazali (1058-1111)

3.4.1. Prosespendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat-menghormati.

3.5. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)

3.5.1. Pendidikan ialah suatu proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi pekerti yang mulia seperti sikap merendah diri dan sebagainya.