หลักทั่วไปของการบริหารการเงิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักทั่วไปของการบริหารการเงิน by Mind Map: หลักทั่วไปของการบริหารการเงิน

1. บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน

1.1. วางแผนทางการเงิน

1.2. จัดหาเงินทุน

1.3. จัดสรรการใช้เงินทุน

1.4. การควบคุม

1.5. ปัญหาของตัวแทนทางการเงิน

2. วัตถุประสงค์ของการบริหารการเงิน

2.1. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

2.2. รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคม

2.2.1. ต่อเจ้าของ

2.2.2. ต่อพนักงาน

2.2.3. ต่อเจ้าหนี้

2.2.4. ต่อลูกค้า

2.3. กำไรสูงสุด

2.4. ความมั่งคั่งสูงสุด

3. คุณสมบัติของผู้จัดการทางการเงิน

3.1. ขยัน

3.2. มีคุณธรรม

3.3. ซื่อสัตย์สุจริต