คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน by Mind Map: คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. djirueoi

2. ประวัติคอมพิวเตอร์

3. ประเภทของคอมพิวเตอร์

4. ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์

5. suejwiuei

6. dru9iwe90

7. ประเภทของคอมพิวเตอร์