Базові поняття з питань освтніх вимірювань.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Базові поняття з питань освтніх вимірювань. by Mind Map: Базові поняття з питань освтніх вимірювань.

1. Рівень статистичної значущості

1.1. p-рівень або p-значення результату в статистиці являє собою оцінку міри впевненості в його «істинності» (у розумінні «репрезентативності вибірки»). У статистиці величину називають статично значущою, якщо мала ймовірність чисто випадкового виникнення її або ще більш крайніх величин.

2. Критерії вимірювань

2.1. Статистичний критерій

2.2. Параметричний критерій

2.3. Непараметричний критерій

3. Вимірювання

3.1. об'єкт вимірювання

3.2. процедура вимірювання

3.2.1. сукупність операцій, дозволяє перейти від емпіричних референтів (завдань) до числових оцінок вимірювань характеристик. Вимірювальний інструмент складається з двох компонентів: тесту і шкали для фіксації результатів вимірювання.

3.3. засоби вимірювання

3.4. шкали вимірювання

3.4.1. числова система. в якій відношення між різними властивостями досліджуваних явищ, процесів переведені в властивості тої чи іншої множини, зазвичай, множини чисел. - номінальні шкала (шкала лінгвістичних змінних) - порядкова (рангова) шкала - шкала інтервалів - шкала відношень

3.5. Вимірювання - процес зіставлення оцінюваних характеристик об'єкта на числову вісь і іодночас, вимірювання - оцінка (як процедура), що проводиться з використанням поняття шкали цілком певних здібностей для кількісної оцінки поведінки або характеристики об'єкта дослідження.

4. Признак

5. Вибірка

5.1. множина об'єктів, подій, зразків або сукупність вимірів, за допомогою визначеної процедури вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні. Зазвичай, обсяг генеральної сукупності дуже великий, що робить прийняття до уваги всіх членів непрактичним або неможливим.

6. Моніторинг

6.1. передбачає проведення об'єктивного кількісного зіставлення оцінювання властивостей учня з деяким еталоном, прийнятим в якості одиниці вимірювання. Під час моніторингу навчальної діяльності контролюється компетенції вихованця (галузь знань, цмінь і навичок), а замість одиниці вимірювання використовуються еталонні завдання або частини завдань, які перевіряють зміст дисципліни.

7. Контроль

7.1. Дозволяє виявляти переваги і недоліки нових методів навчання, встановити взаємозв'язки між планованими, реалізованими і досягнутими рівнями освіти, оцінити досягнення вихованця, виявити прогалини в цого знаннях і вміннях, визначити ефективність роботи педагогічного колективу в цілому.

8. Джерела

8.1. "Виміри в освіті" (ред. Авраменко). "Теорія освітніх вимірювань" (Ковальчук І.О.)

9. Тест

9.1. Валідність тесту

9.1.1. відповідність форм і методів контролю його мети

9.2. Надійність тесту

9.2.1. це міра стійкості результатів, що впливає на точність, з якою можна виміряти ту чи іншу конкретну ознаку. перевірка надійності методу стосується насамперед відновлення результатів при повторних вимірюваннях.

9.3. Ефективність тесту

9.3.1. порівняльний критерій, який дозволяє порівняти тести. Ефективним можна назвати тест, який краще, ніж інші тести, вимірює знання учнів потрібного оівня підготовки, з меншою кількістю завдань. якісніше, швидше, дешевше, і све це - за можливістю одночасно.

9.4. Тест - сукупність завдань відібраних на основі наукових прийомів для педагогічного вимірювання в тих або інших цілях