การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4

1. ตัวชี้วัด ง ๓. ๑ /ป.4/2 บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)

2.1. หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

2.2. การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น

3. สาระสำคัญ

3.1. ฮาร์แวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้อง สัมผัส และมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1. 1) อธิบายการแสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้ 2) จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

5.1. ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2) ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 3) ทักษะการประเมิน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี