บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ง 3.1ป4/2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ง 3.1ป4/2 by Mind Map: บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ง 3.1ป4/2

1. รับข้อมูล

1.1. เมาส์ฺ

1.2. คีย์บอร์ด

1.3. จอยสติ๊ก

1.4. กล้องดิจิตอล

2. หน่วยความจำ

2.1. รอม

2.2. แรม

3. ประมวลผล

3.1. ซีพียู

4. ผลลัพธ์

4.1. จอภาพ

4.2. เครื่องพิมพ์

4.3. ลำโพง

5. สาระสำคัญ

5.1. การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนที่สัมพันธ์กันระหว่างการรับข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การทำงานของคอมพิวเตอร์จึงจะเกิดการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ

6. ตัวชี้วัด

6.1. ง 3.1 ป.4/2 บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

7. จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1. 1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 2. จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้

8. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

8.1. ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี