บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ง 3.1ป4/2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ง 3.1ป4/2 by Mind Map: บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ง 3.1ป4/2

1. สาระสำคัญ

1.1. การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนที่สัมพันธ์กันระหว่างการรับข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การทำงานของคอมพิวเตอร์จึงจะเกิดการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ

2. ตัวชี้วัด

2.1. ง 3.1 ป.4/2 บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1. 1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 2. จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1. ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. รับข้อมูล

5.1. เมาส์ฺ

5.2. คีย์บอร์ด

5.3. จอยสติ๊ก

5.4. กล้องดิจิตอล

6. หน่วยความจำ

6.1. รอม

6.2. แรม

7. ประมวลผล

7.1. ซีพียู

8. ผลลัพธ์

8.1. จอภาพ

8.2. เครื่องพิมพ์

8.3. ลำโพง