หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อมูลรอบตัว (ชั้นประถมศึกษาปีที่๓)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อมูลรอบตัว (ชั้นประถมศึกษาปีที่๓) by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อมูลรอบตัว (ชั้นประถมศึกษาปีที่๓)

1. เรื่อง การค้นหาข้อมูล

2. ตัวชี้วัด

2.1. ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1. 1.อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 2. สามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูล

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1. 1.ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 2.ความสามารถในการแก้ปัญหา 3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการวางแผนในการทำงาน - กระบวนการปฏิบัติ

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.1. 1.ใฝ่เรียน 2.ตรงต่อเวลา 3.มีความรับผิดชอบ 4.มุ่งมั่นในการทำงาน

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

6.1. 1. สื่อมัลติมีเดียของทรูปลูกปัญญา true clik life 2. สิ่งแวดล้อมที่เราสามารถพบเห็นด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน 3. คลิปวีดีโอเพลง สื่อของทรูปลูกปัญญา ALMV018 เรื่อง ข้อมูลรอบตัวเรา 4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ทรูปลูกปัญญา 5. ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3