เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.2

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1. ม 2.3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

1.2. 1.1 ความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3. 1.2 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.4. 1.3 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.5. ภาระ/ชิ้นงาน

1.5.1. แบบทดสอบก่อนเรียน

1.5.2. แบบทดสอบหลังเรียน

1.5.3. ใบความรู้

1.6. การวัดประเมินผล

1.6.1. K : สังเกตจากความสนใจ การตอบคำถามและการทำใบความรู้

1.6.2. P : สังเกตจากการปฏิบัติงาน

1.6.3. A : สังเกตจากความรับผิดชอบ

2. มาตรฐานการเรียนรู็

2.1. เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อินเตอร์เน็ต

3.1. ตัวชี้วัด

3.1.1. ม 2.3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

3.2. 2.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

3.3. 2.2 การใช้งานอินเตอร์เน็ต

3.4. 2.3 จริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

3.5. ภาระ/ชิ้นงาน

3.5.1. แบบทดสอบก่อนเรียน

3.5.2. แบบทดสอบหลังเรียน

3.5.3. ใบความรู้

3.6. การวัดประเมินผล

3.6.1. K : สังเกตจากความสนใจ การตอบคำถามและการทำใบความรู้

3.6.2. P : สังเกตจากการปฏิบัติงาน

3.6.3. A : สังเกตจากความรับผิดชอบ