ทฤษฎีหลักการพยาบาลไนติงเกล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีหลักการพยาบาลไนติงเกล by Mind Map: ทฤษฎีหลักการพยาบาลไนติงเกล

1. กระบวนทัศน์หลักเกี่ยวกับทฤษฎี

1.1. บุคคล

1.1.1. เป็นผู้รับบริการ

1.1.2. เป็นผู้ศักยภาพหรือพลังในตน

1.1.3. สามารถซ่อมแซมหรือฟื้นหายจากโรคได้

1.2. สุขภาพ

1.2.1. การปราศจากโรค

1.2.2. ใช้อำนวจของบุคคลในการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2.3. การเกิดโรค

1.2.3.1. ร่างกายจะพยายามสร้างความสมดุล

1.2.3.2. ร่างกายมีกระบวนการซ่อมแซม

1.3. สิ่งแวดล้อม

1.3.1. ปัจจัยภายนอก

1.3.1.1. การระบายอากาศ

1.3.1.2. แสงสว่างที่เพียงพอ

1.3.1.3. ความสะอาด

1.3.1.4. ความอบอุ่น

1.3.1.5. การควบคุมเสียง

1.3.1.6. การกำจัดขยะมูลฝอยและกลิ่นต่างๆ

1.3.1.7. อาหารและน้ำที่สะอาด

1.3.2. เป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎี

1.3.3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย

1.3.3.1. ภาษากาย

1.3.3.2. คำพูด

1.4. การพยาบาล

1.4.1. มุ่งเน้นให้บุคคลมีกระบวนการซ่อมแซมร่างกาย

1.4.2. จัดสิ่งเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการหายด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

1.4.3. การปฏิบัติต่อผู้ป่วย

1.4.3.1. สังเกตบุคคล

1.4.3.2. สังเกตสิ่งแวดล้อม

1.4.3.3. ประเมิน

1.4.3.4. จัดกิจกรรมการพยาบาล

2. สมาชิกกลุ่ม

2.1. นศพต.กัญญาณัฐ ทรศัพย์ เลขที่ 2

2.2. นศพต.ชลลดา บุญล้อม เลขที่ 9

2.3. นศพต.เนติธร ใจงิ้วคำ เลขที่ 32

2.4. นศพต.รัตน์สุดา มีเสาเรือน เลขที่ 45

2.5. นศพต.ลักษณ์นารา สังกระแสร์ เลขที่ 47

2.6. นศพต.วราภรณ์ สังข์อนันต์ เลขที่49

2.7. นศพต.วิลาสินี สุขทรัพย์ เลขที่ 54

2.8. นศพต.อาราวดี เสนาคุณ เลขที่ 69