การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 by Mind Map: การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ป.3

1. สรุป การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

1.1. เราจะเห็นว่าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์หลักๆ ของคอมพิวเตอร์นั้นแต่ละส่วนก็มีความแตกต่างกันไป และวิธีการดูแลรักษาก็แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเมื่อเราใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ก็ควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบ การใช้งานอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้อยู่กับเราไปนานแสนนานเลยทีเดียว ส่วนใครที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง ก็ควรที่จะถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเช็ดถู เป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ไม่ควรทำเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได้

2. สื่อการเรียนรู้

2.1. หนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3

2.2. ตัวอย่างการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3. Video

2.4. ใบงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5. ใบความรู้

3. การวัดเเละประเมินผล

3.1. P ( ทักษะ ) สังเกตุจากการทำงานหรือแบบทดสอบในเนื้อหาการเรียน

3.2. K ( ความรู้ ) สังเกตุจากความสนใจของผู้เรียนและความรู้พื้นฐาน ความรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน

3.3. A ( เจตคติ ) สังเกตุจากการมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับมอบหมาย

4. มาตราฐานรายวิชา

4.1. มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีคุณธรร

5. ตัวชี้วัด

5.1. ป.3/2

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1. ดูเเลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างถูกวิธี

7. อุปกรณ์เทคโนโลยีคืออะไร

7.1. เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ

8. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร

8.1. ด้านการศึกษา

8.2. ด้านการติดต่อสื่อสาร

8.3. ด้สนการเเพทย์

8.4. ด้านการดำเนินชีวิต

8.5. ด้านความบันเทิง

9. เหตุใดจึงต้องดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

9.1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละชนิดมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันไป เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งต้องรู้จักดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ยาวนาน

10. ภาระเเละชิ้นงาน

10.1. แบบทดสอบก่อนเรียน

10.2. ใบงานที่1.1

10.3. ใบงานให้ความรู้