หน่วยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ (ชั้นประถมศึกาปีที่5)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ (ชั้นประถมศึกาปีที่5) by Mind Map: หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ          (ชั้นประถมศึกาปีที่5)

1. เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. เรื่อง เรื่อง ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel

3. ตัวชี้วัด

3.1. ป.5/1

4. จุดประสค์การเรียนรู้

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

5.1. ความสามารถในการคิด 1.ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2.ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 3.ทักษะการประเมิน ควสามาถใช้ทักษะชีวิตและความสามารในการใช้เทคโนโลยี

6. คุณลักณะอันพึงประงค์

6.1. 1.ใฝ่เรียน 2.รงต่อเวล 3. มีความรับผิดชอบ

7. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

7.1. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Excel แบบแสดงชื่อเรื่อง แถบเมนู เครื่องมือ ไม้บรรทัด เมนูควบคุม ปุ่มมุมมอง แถบแสดงสถานะ แถบเลื่อน พื้นที่สำหรับพิมพ์เอกสาร พื้นที่สำหรับการเลือก ตำแหน่งการพิมพ์ ตัวชี้เมาส์

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้

8.1. 1. ครูให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม 2. ให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Excel 3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ให้กับ นักเรียนเพื่อให้ดูประกอบกับหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

9.1. 1. ใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2. แบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 3. แบบสังเกตพฤติกรรม