Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISO 9001:2015 by Mind Map: ISO 9001:2015

1. 4.บริบทองค์กร

1.1. 4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร

1.2. 4.2 ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.3. 4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ

1.4. 4.4 ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ

2. 5.ความเป็นผู้นำ

2.1. 5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

2.2. 5.2 นโยบาย

2.3. 5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

3. 6. การวางแผน

3.1. 6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส

3.2. 6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

3.3. 6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง

4. 7.สนับสนุน

4.1. 7.1 ทรัพยากร

4.2. 7.2 ความสามารถ

4.3. 7.3 ความตระหนัก

4.4. 7.4 การสื่อสาร

4.5. 7.5 เอกสารสารสนเทศ

5. 8.การดำเนินการ

5.1. 8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินการ

5.2. 8.2 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ

5.3. 8.4 การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก

5.4. 8.5 การผลิตและการให้บริการ

5.5. 8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ

6. 9.การประเมินสมรรถนะ

6.1. 9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน

6.2. 9.2 การตรวจประเมินภายใน

6.3. 9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร

7. 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

8. 10.การปรับปรุง

8.1. 10.1 ทั่วไป

8.2. 10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

8.3. 10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง