СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА by Mind Map: СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1. ЦЕЛИ

1.1. ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП

1.1.1. МЕТОДИЧЕСКИ ПОХВАТИ

1.1.1.1. КЛИНИЧНИ

1.1.1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

1.1.1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ

2. ОБЕКТ

2.1. ДЕЦА В РИСК

2.2. ДЕЦА С ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО

2.3. ДАЦА С ТРУДНОСТИ В АДАПТАЦИЯТА

2.4. ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНИ НАРУШЕНИЯ

2.4.1. НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

2.4.2. ДВИГАТЕЛНО-ОПОРЕН АПАРАТ

2.4.3. СЛУХ

2.4.4. С РЕЧЕВИ НАРУЩЕНИЯ

2.4.5. С ЛУКСАЦИИ

2.4.6. РЪСТОВО РАЗВИТИЕ

2.4.7. ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

2.4.8. С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ

3. ПРЕДМЕТ

3.1. НАУКА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП

3.2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СОП

4. СЪДЪРЖАНИЕ

4.1. КОРЕКЦИЯ

4.2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ

4.3. КОМПЕНДАТОРНО-КОРЕКЦИОНЕН ПРОЦЕС