Πεδία Επικεφαλίδας IP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Πεδία Επικεφαλίδας IP by Mind Map: Πεδία Επικεφαλίδας IP

1. Τύπος Υπηρεσίας

1.1. Μήκος : 8 bit

1.1.1. Προτεραιότητα βάση :

1.1.1.1. Ταχύτητας παραλαβής

1.1.1.2. Αξιοπιστίας

2. Έκδοση Πρωτοκόλλου

2.1. Χρησιμοποιούμενη έκδοση

2.1.1. IPV 4 : 4 bit

2.1.2. IPV 6 : 6 bit

3. Μήκος Επικεφαλίδας ( IHL )

3.1. Μήκος στην επικεφαλίδα 4 bit

3.1.1. 'Εκφράζεται σε λέξεις των 32 bit

3.1.2. Ελάχιστο μήκος : 20 Byte ή 4 λέξεις

3.1.3. Μέγιστο Μήκος : 60 Byte ή 15 λέξεις

3.1.3.1. Books

3.1.3.2. News sources

3.1.3.3. Blogs

3.1.3.4. Supporting Data

3.1.3.4.1. Expert reports

3.1.3.4.2. Third party research

3.1.3.4.3. Survey data

3.1.3.4.4. Size of topic

4. Συνολικό Μήκος (Total length) Επικεφαλίδα + Δεδομένα

4.1. Μήκος : 16 bit

4.1.1. Ελάχιστο Μήκος : 20 byte(μόνο μήκος Επικεφαλίδας)

4.1.2. Μέγιστο μήκος : 65535 byte (για IPV4)

5. Αναγνώρισης

5.1. Ταυτότητα Fragment

5.1.1. Μήκος : 16 bit

6. Σχετική θέση τμήματος

6.1. Μήκος : 13 bit

6.1.1. Σχετική Απόσταση τμήματος σε οκτάδες (8X)

6.1.2. Τύπος : n * INT ((MTU-IHL*4)/8)

6.1.2.1. INT : Επιστρέφει το ακέραιο μέρος

6.1.2.2. MTU : Μέγιστο μήκος Δεδομένων 2ου επιππέδου

6.1.2.3. IHL : Μήκος Επικεφαλίδας

6.1.2.4. n : Άυξων αριθμός πακέτου

7. MF

7.1. Σημαία μήκος : 1 bit

7.1.1. τιμή 1 : More fragments

7.1.2. τιμή 0 : Τελευταίο fragment

8. DF

8.1. Σημαία μήκος 1 bit

8.1.1. Τιμή 1 : Απαγόρευση Διάσπασης

8.1.2. Τιμή 0 : Επιτρέπεται Διάσπαση

9. Χρόνος Ζωής

9.1. Μήκος : 8 bit

9.1.1. Αρχική τιμή : 64

9.1.2. Μειώνεται κάτα 1 κάθε φορά που περνάει από κάποιο κόμβο

9.1.3. Το πακέτο Απορρίπτεται όταν αποκτήση τιμή 0

10. Πρωτόκολλο

10.1. Μήκος : 8 bit

10.1.1. Τιμή πρωτοκόλλου Μεταφοράς

10.1.1.1. Για TCP : 6

10.1.1.2. Για UDP : 17

11. Άθροισμα ελέγχου Έπικεφαλίδας

11.1. Μήκος : 16 bit

11.1.1. Το ίδιο το πεδίο δεν συμμετέχει στον υπολογισμό

11.1.2. Διασφαλίζει την ακεραιότητα των Δεδομένων της IP επικεφαλίδας

12. IP Προέλευσης

13. IP Προορισμού

14. Επιλογές

14.1. Προεραιτικό πεδίο για ειδικές λειτουργίες

14.2. Εμπερέχει το πεδίο Padding

14.2.1. Γεμίζει με την τιμή 0 ώστε η τιμή της επικεφαλίδα να είναι ακέραιος Αριθμός των 32 bit